Dokumenty vlády - 2007-05-30

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-05-30
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.571DOC61kBo změně některých usnesení vlády v souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii
 Usnesení č.572DOC55kBo nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 Usnesení č.573DOC55kBo nařízení vlády o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů
 Usnesení č.574DOC56kBo Rámci návrhu novel právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací a archivní a spisové služby
 Usnesení č.575DOC61kBk postupu privatizace majetkové účasti státu na podnikání společnosti ŠKODAEXPORT, a.s.
 Příloha č.1DOC28kBPříloha č.1 k usnesení č.575
 Usnesení č.576DOC56kBk návrhu na ukončení Memoranda o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení
 Usnesení č.577DOC55kBk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
 Usnesení č.578DOC58kBk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých službách
 Usnesení č.579DOC65kBo obeslání 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin
 Příloha č.1PDF525kBPříloha č.1 k usnesení č.579
 Usnesení č.580DOC56kBk uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Spojených států amerických George W. Bushe v České republice ve dnech 4. a 5. června 2007
 Usnesení č.581DOC56kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Republice Slovinsko ve dnech 31. května a 1. června 2007
 Usnesení č.582DOC56kBk účasti místopředsedy vlády pro evropské záležitosti na pohřbu bývalého prezidenta Ruské federace Borise Jelcina dne 25. dubna 2007 v Moskvě
 Usnesení č.583DOC57kBo bezúplatném převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, Vojenský vlečkový úřad a příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha do vlastnictví územních samosprávných celků (22. celek)
 Příloha č.1PDF750kBPříloha č.1 k usnesení č.583
 Příloha č.2PDF56kBPříloha č.2 k usnesení č.583
 Příloha č.3PDF31kBPříloha č.3 k usnesení č.583
 Usnesení č.584DOC54kBo schválení bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu
 Usnesení č.585DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní památky Obora
 Usnesení č.586DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava a Národní přírodní památky Černé a Čertovo jezero
 Usnesení č.587DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.588DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.589DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace V bahnách
 Usnesení č.590DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Razula
 Usnesení č.591DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory
 Usnesení č.592DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
 Usnesení č.593DOC55kBo změně a zrušení některých usnesení vlády, týkajících se povolených výjimek podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.594DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko
 Usnesení č.595DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.596DOC55kB o Programových cílech vlády do roku 2010
 Usnesení č.597DOC53kBo zřízení Komise pro narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi
 Příloha č.1DOC42kBPříloha č.1 k usnesení č.597
 Usnesení č.598DOC55kBo odvolání a jmenování člena a náhradníka Státní volební komise
 Usnesení č.599DOC56kBk návrhu na sjednání Dohody o partnerství při rozvojové spolupráci mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce
 Usnesení č.600DOC55kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Nizozemském království dne 4. června 2007
 Usnesení č.601DOC56kBo zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 63), z dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
 Usnesení č.602DOC54kBo souhlasu s odvoláním a jmenováním ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace
 Usnesení č.603DOC55kBo podání žaloby na neplatnost Rozhodnutí Evropské komise ze dne 4. května 2007 o stanovení nadlimitních zásob zemědělských výrobků jiných než cukr a o finančních důsledcích odstranění těchto zásob v souvislosti s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
 Usnesení č.604DOC55kBo řešení nákladů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., spojených s řešením pohledávky tohoto fondu za dlužníkem společností SETUZA a.s.