Dokumenty vlády - 2007-06-04

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-06-04
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.605DOC78kBk návrhu zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
 Usnesení č.606DOC78kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.607DOC78kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.608DOC79kBo nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší
 Usnesení č.609DOC78kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.610DOC80kBo nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti, v nichž rozhodují příslušníci Policie České republiky a příslušníci Celní správy České republiky ve správním řízení
 Usnesení č.611DOC83kBke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013
 Usnesení č.612DOC77kBke Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2006
 Usnesení č.613DOC78kBk Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2008 a střednědobému výhledu jeho financování na léta 2009 a 2010
 Usnesení č.614DOC82kBo změně usnesení vlády ze dne 15. listopadu 2006 č. 1319, k návrhu na rozhodnutí o vyhodnocení první etapy plnění Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracované na změněný zdrojový rámec a stanovení dalšího postupu transformace ozbrojených sil, ve znění usnesení vlády ze dne 4. dubna 2007 č. 34
 Usnesení č.615DOC78kBo poskytnutí dodatečných finančních prostředků vybraným obcím s rozšířenou působností
 Usnesení č.616DOC77kBo změně Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 Příloha č.1DOC36kBPříloha č.1 k usnesení č.616
 Usnesení č.617DOC75kBo změně Statutu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
 Příloha č.1DOC29kBPříloha č.1 k usnesení č.617
 Usnesení č.618DOC75kBke kandidátům do funkcí soudců
 Příloha č.1DOC22kBPříloha č.1 k usnesení č.618
 Usnesení č.619DOC79kBk Mandátu místopředsedy vlády a ministra životního prostředí pro jednání s Evropskou komisí ve věci problematiky provozních smluv projektů z oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro programovací období 2007-2013
 Usnesení č.620DOC79kBo ukončení vyjednávání Národního strategického referenčního rámce s Evropskou komisí
 Usnesení č.621DOC81kBo změně zástupců České republiky ve Správní radě Evropského úřadu pro dohled nad globálním navigačním družicovým systémem