Dokumenty vlády - 2007-06-11

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-06-11
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.622DOC58kBk návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) a k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona
 Usnesení č.623DOC60kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.624DOC55kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 210)
 Příloha č.1DOC33kBPříloha č.1 k usnesení č.624
 Usnesení č.625DOC55kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 214)
 Příloha č.1DOC29kBPříloha č.1 k usnesení č.625
 Usnesení č.626DOC55kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 217)
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.626
 Usnesení č.627DOC54kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 216)
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.627
 Usnesení č.628DOC65kBk přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2008 a střednědobého výhledu na léta 2009 a 2010
 Usnesení č.629DOC61kBo rezervních fondech organizačních složek státu
 Usnesení č.630DOC72kBo Národním programu snižování emisí České republiky
 Usnesení č.631DOC57kBo Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008
 Příloha č.1PDF725kBPříloha č.1 k usnesení č.631
 Usnesení č.632DOC58kBk veřejné diskusi k budoucnosti financování českého zdravotnictví
 Usnesení č.633DOC58kBke specifikaci finančních prostředků pro zajištění kontrolních a dozorových činností Úřadu pro ochranu osobních údajů, prováděných v souvislosti s realizací strategie vlády v oblasti zapojování do schengenského prostoru pro rok 2007
 Usnesení č.634DOC55kBo schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu ve sporu o náhradu škody uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem zdravotnictví a společností Diag Human, a.s., o zrušení vzájemné povinnosti mlčenlivosti
 Usnesení č.635DOC64kBo zajištění činnosti Rady pro výzkum a vývoj
 Příloha č.1PDF29kBPříloha č.1 k usnesení č.635
 Usnesení č.636DOC55kBk informaci o průběhu přípravy na ukončení činnosti Pozemkového fondu České republiky
 Usnesení č.637DOC60kBke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2006
 Usnesení č.638DOC59kBo odvolání předsedkyně a o jmenování předsedkyně a místopředsedy Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
 Usnesení č.639DOC57kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitoly Ministerstva obrany
 Usnesení č.640DOC54kBke Zprávě o stavu reformy ozbrojených sil České republiky
 Usnesení č.641DOC57kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj
 Usnesení č.642DOC62kBk Informaci o činnosti Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu za rok 2006
 Příloha č.1DOC77kBPříloha č.1 k usnesení č.642
 Usnesení č.643DOC57kBo poskytnutí dobrovolných příspěvků mezinárodním organizacím v roce 2007 z rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí
 Usnesení č.644DOC55kBk návrhu na účast předsedy vlády na oficiálním summitu předsedů vlád Visegrádské skupiny dne 18. června 2007 v Bratislavě
 Usnesení č.645DOC56kBk návrhu na účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na zasedání Evropské rady ve dnech 21. a 22. června 2007 v Bruselu
 Usnesení č.646DOC56kBk návrhu na vyslání delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních věcí, na zasedání Bezpečnostního fóra Rady Euroatlantického partnerství ve dnech 28. a 29. června 2007 v Ohridu (FYROM)
 Usnesení č.647DOC64kBo obeslání 6. ministerské konference Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů Životní prostředí pro Evropu
 Příloha č.1DOC32kBPříloha č.1 k usnesení č.647
 Usnesení č.648DOC55kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Chorvatské republice dne 13. června 2007
 Usnesení č.649DOC55kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ve Francouzské republice dne 15. června 2007
 Usnesení č.650DOC55kBke Zprávě o průběhu pracovní návštěvy prezidenta Polské republiky Lecha Kaczyńského v České republice dne 21. května 2007
 Usnesení č.651DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
 Usnesení č.652DOC54kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.653DOC54kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Podyjí
 Usnesení č.654DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.655DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.656DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.657DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné Bílé Karpaty
 Usnesení č.658DOC54kBo povolení výjimky ze základních podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.659DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.660DOC55kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.661DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.662DOC54kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.663DOC55kBo Programu českého předsednictví Visegrádské skupiny (červen 2007 až červen 2008)
 Usnesení č.664DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales
 Usnesení č.665DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.666DOC59kBo změnách ve složení Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury, Správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty a Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
 Usnesení č.667DOC55kBo změně usnesení vlády ze dne 1. září 2004 č. 843, o pověření členů vlády koordinační a informační funkcí vůči některým ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele není člen vlády a vůči Bezpečnostní informační službě
 Usnesení č.668DOC56kBo Statutu Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice a o jmenování 1. místopředsedy a místopředsedy této skupiny
 Příloha č.1PDF273kBPříloha č.1 k usnesení č.668