Dokumenty vlády - 2007-07-11

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-07-11
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.752DOC58kBk návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel
 Usnesení č.753DOC56kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
 Usnesení č.754DOC56kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.755DOC54kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 242)
 Příloha č.1DOC28kBPříloha č.1 k usnesení č.755
 Usnesení č.756DOC57kBk návrhu na změny právních předpisů upravujících veřejné rozpočty k zajištění větší transparentnosti při poskytování dotací a jiných transferů v zájmu omezení korupce
 Příloha č.1DOC33kBPříloha č.1 k usnesení č.756
 Usnesení č.757DOC57kBo strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby
 Usnesení č.758DOC59kBk Racionalizaci systému národní podpory podnikání a investic
 Usnesení č.759DOC63kBk Analýze administrativní zátěže podnikatelů
 Příloha č.1PDF45kBPříloha č.1 k usnesení č.759
 Usnesení č.760DOC70kBo zajištění výkonu funkcí auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu
 Příloha č.1PDF216kBPříloha č.1 k usnesení č.760
 Usnesení č.761DOC58kBo Strategii celoživotního učení České republiky
 Usnesení č.762DOC61kBk Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2006
 Příloha č.1PDF373kBPříloha č.1 k usnesení č.762
 Usnesení č.763DOC58kBo Metodice k používání některých všeobecných technických specifikací při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních počítačů
 Příloha č.1PDF185kBPříloha č.1 k usnesení č.763
 Usnesení č.764DOC56kBke Zprávě o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2006
 Usnesení č.765DOC57kBo pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC)
 Usnesení č.766DOC58kBo zrušení Meziresortní expertní komise pro elektronickou komunikaci v agendách Evropské unie
 Usnesení č.767DOC55kBke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2006
 Usnesení č.768DOC54kBke Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2006
 Usnesení č.769DOC54kBke Zprávě o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2006
 Usnesení č.770DOC55kBke Zprávě o stavu ochrany vod v České republice v roce 2006
 Usnesení č.771DOC53kBke Zprávě o činnosti Státního fondu životního prostředí České republiky za rok 2006
 Usnesení č.772DOC58kBk Informaci o plnění úkolů Akčního plánu boje s nelegální migrací za rok 2006
 Příloha č.1PDF110kBPříloha č.1 k usnesení č.772
 Usnesení č.773DOC61kBk Výroční zprávě o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2006
 Usnesení č.774DOC54kBk aktualizaci Identifikace problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře včetně návrhů opatření
 Usnesení č.775DOC57kBk návrhu na přístup České republiky k Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů
 Usnesení č.776DOC57kBk návrhu na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
 Usnesení č.777DOC59kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 Usnesení č.778DOC53kBk návrhu na jmenování rektora Masarykovy univerzity
 Usnesení č.779DOC55kBke státní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Polské republice ve dnech 10. až 12. července 2007
 Usnesení č.780DOC55kBk pracovní návštěvě předsedy vlády ve Spolkové republice Německo dne 17. června 2007
 Usnesení č.781DOC55kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 17. a 18. července 2007
 Usnesení č.782DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.783DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Orlické hory
 Usnesení č.784DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.785DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory
 Usnesení č.786DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní památky Kalendář věků
 Usnesení č.787DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
 Usnesení č.788DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.789DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.790DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd, Národní přírodní rezervace Rašeliniště Skřítek a Národní přírodní rezervace Rejvíz
 Usnesení č.791DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných území v Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.792DOC54kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.793DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Týřov a Národní přírodní rezervace Velká Pleš
 Usnesení č.794DOC55kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.795DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
 Usnesení č.796DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.797DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek vybraných národních přírodních rezervací
 Usnesení č.798DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.799DOC55kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.800DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.801DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.802DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.803DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.804DOC55kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj
 Usnesení č.805DOC57kBo zvýšení závazného ukazatele Výdaje na mezinárodní konference za účelem zabezpečení finančních prostředků na seminář Vyšší obranné skupiny Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) pro otázky šíření zbraní hromadného ničení
 Usnesení č.806DOC54kBo poskytnutí mimořádného příspěvku na nezávislou vnější evaluaci Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)