Dokumenty vlády - 2007-07-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-07-25
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.839DOC79kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.840DOC89kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/19 Letouny taktického letectva Armády České republiky
 Usnesení č.841DOC95kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/24 Prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Všeobecná pokladní správa
 Usnesení č.842DOC88kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/27 Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unie
 Usnesení č.843DOC91kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/22 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na vojenské zdravotnictví
 Usnesení č.844DOC89kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/39 Hospodaření Českého báňského úřadu se státním majetkem a finančními prostředky
 Usnesení č.845DOC88kBo Akčním plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2007 až 2009
 Usnesení č.846DOC93kBk Výroční zprávě o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2006 a o změně statutu tohoto orgánu
 Usnesení č.847DOC103kBk zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2008 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2010
 Příloha č.1DOC36kBPříloha č.1 k usnesení č.847
 Usnesení č.848DOC93kBk restrukturalizaci společnosti České dráhy, a.s., a státní organizace Správa železniční dopravní cesty
 Usnesení č.849DOC88kBo Plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2007 a o Přehledu námětů navržených výhledově pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2008
 Příloha č.1PDF608kBPříloha č.1 k usnesení č.849
 Příloha č.2PDF521kBPříloha č.2 k usnesení č.849
 Usnesení č.850DOC92kBo uvolnění finančních prostředků na zabezpečení dokončení přesídlení osob s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu do České republiky v roce 2007
 Usnesení č.851DOC90kBo souhlasu s vkladem majetku státu do obchodní společnosti
 Usnesení č.852DOC100kBo jmenování zmocněnce vlády pro organizační přípravu zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium totalitních režimů a k přípravě aplikace zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
 Usnesení č.853DOC75kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. června do 30. června 2007
 Usnesení č.854DOC54kBo Národním strategickém plánu pro oblast rybářství na období 2007 - 2013
 Usnesení č.855DOC54kBo Operačním programu rybářství 2007 - 2013
 Usnesení č.856DOC55kBo Stručné metodice opatření 2.2. Vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí z Operačního programu Rybářství 2007 - 2013
 Usnesení č.857DOC58kBk prodeji vybraných cenných papírů České konsolidační agentury
 Usnesení č.858DOC56kBk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o finanční pomoci při likvidaci přenosných protiletadlových raketových kompletů
 Usnesení č.859DOC57kBk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací
 Usnesení č.860DOC94kBk návrhu na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou měnícího Dohodu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 Usnesení č.861DOC97kBo obeslání 8. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe
 Příloha č.1DOC31kBPříloha č.1 k usnesení č.861
 Usnesení č.862DOC94kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu
 Usnesení č.863DOC91kBo schválení bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu do vlastnictví územně samosprávného celku
 Příloha č.1PDF94kBPříloha č.1 k usnesení č.863
 Usnesení č.864DOC97kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na vybranou veřejnou zakázku
 Usnesení č.865DOC88kBo změně usnesení vlády ze dne 29. června 2005 č. 845, o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.866DOC91kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/33 Finanční prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska
 Usnesení č.867DOC91kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava a Národní přírodní památky Blanice
 Usnesení č.869DOC121kBo změnách smluvní dokumentace souvisejících s refinancováním skupiny Sklo a porcelán
 Usnesení č.870DOC99kBo posílení účasti státu při přípravě a uspořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice
 Usnesení č.871DOC95kBo opatřeních k urychlení digitalizace katastrálních map
 Příloha č.1PDF38kBPříloha č.1 k usnesení č.871