Dokumenty vlády - 2007-08-13

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-08-13
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.872DOC61kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.873DOC57kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.874DOC57kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.875DOC56kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.876DOC57kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.
 Usnesení č.877DOC56kBo Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace
 Příloha č.1PDF2786kBPříloha č.1 k usnesení č.877
 Usnesení č.878DOC57kBo Metodice stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy
 Usnesení č.879DOC56kBk návrhu postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů
 Usnesení č.880DOC59kBk Analýze procesních předpisů, které jsou používány v rámci výkonu jednotlivých správních agend a tezím věcného řešení, na jejichž základě budou moci být vytvořena univerzální procesní pravidla s minimem odchylek a výjimek
 Usnesení č.881DOC61kBke koncepci vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě
 Usnesení č.882DOC57kBo Plánu obrany České republiky
 Usnesení č.883DOC62kBk hlavním zásadám pro přípravu, schvalování a hodnocení Integrovaného plánu rozvoje města
 Usnesení č.884DOC56kBk zabezpečení administrativních kapacit auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu potřebných pro zajištění auditních činností při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie na období let 2007 až 2013
 Příloha č.1PDF100kBPříloha č.1 k usnesení č.884
 Usnesení č.885DOC56kBk Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2007
 Usnesení č.886DOC56kBo změně rozdělení úvěrových prostředků určených na Projekt českých dálnic B
 Usnesení č.887DOC63kBo obeslání 36. Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
 Příloha č.1PDF145kBPříloha č.1 k usnesení č.887
 Usnesení č.888DOC56kBke zprávě o účasti místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, v zastoupení předsedy vlády, na konferenci The Croatia Summit 2007 - Europe´s New South, která se uskutečnila ve dnech 6. a 7. července 2007 v Dubrovníku
 Usnesení č.889DOC58kBk Souhrnné zprávě o aktuálním stavu dislokací organizačních složek státu a státních organizací
 Usnesení č.890DOC66kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů podaných v rámci vybrané veřejné zakázky
 Usnesení č.891DOC60kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na dodávku vybrané stavby
 Usnesení č.892DOC57kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení přesunu prostředků mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj
 Usnesení č.893DOC54kBo změně usnesení vlády ze dne 3. ledna 2007 č. 34, o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.894DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a Národní přírodní rezervace Praděd
 Usnesení č.895DOC54kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.896DOC55kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.897DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.898DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Oblík
 Usnesení č.899DOC56kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.900DOC55kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.901DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a Národní přírodní rezervace Praděd
 Usnesení č.902DOC55kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery
 Usnesení č.903DOC55kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.904DOC55kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.905DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce
 Usnesení č.906DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč
 Usnesení č.907DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Hořejší rybník
 Usnesení č.908DOC55kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.909DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ruda a Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala
 Usnesení č.910DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.911DOC55kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava, Národního parku Šumava a Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
 Usnesení č.912DOC56kBk informaci o výsledcích vyjednávání o Národním strategickém referenčním rámci a o dalším postupu v čerpání fondů Evropské unie
 Usnesení č.913DOC60kBk návrhu na sjednání a ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech
 Usnesení č.914DOC55kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.915DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Králova zahrada
 Usnesení č.916DOC57kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení přesunu prostředků mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí
 Usnesení č.917DOC56kBk pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Rakouské republice ve dnech 22. a 23. srpna 2007
 Usnesení č.918DOC54kBo reformních opatřeních v resortu zdravotnictví a plánu jejich uskutečňování v letech 2007 až 2009
 Usnesení č.920DOC51kBk návrhu komplexního řešení systému výkonového a časového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v České republice