Dokumenty vlády - 2007-08-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-08-22
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.921DOC100kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.922DOC95kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.923DOC97kBk návrhu zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
 Usnesení č.924DOC94kBo nařízení vlády o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
 Usnesení č.925DOC60kBo vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 a Analýze efektivnosti a účinnosti Státního programu na podporu úspor energie a vyššího využití obnovitelných zdrojů energie za uplynulé období
 Usnesení č.926DOC61kBo Národním akčním plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 až 2017
 Usnesení č.927DOC57kBk uplatnění Obecných zásad pro hodnocení dopadu regulace (RIA) a o zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu
 Příloha č.1DOC53kBPříloha č.1 k usnesení č.927
 Příloha č.2DOC26kBPříloha č.2 k usnesení č.927
 Usnesení č.928DOC96kBk Záměru působení České republiky v Afghánistánu v roce 2008 v rámci alianční operace Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil včetně návrhu na zřízení a vedení Provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Loghar v Afghánistánu
 Usnesení č.929DOC60kBo stanovisku k instrumentům Mezinárodní organizace práce přijatým na 94. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2006
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.929
 Usnesení č.930DOC62kBo záměru převodu akcií společnosti Pražská energetika, a.s. a nabytí akcií společnosti ČEZ, a.s., formou směny
 Usnesení č.931DOC101kBke zprávě o čerpání finančních prostředků k řešení škod vzniklých v souvislosti s těžební činností před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje a k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu a o změně usnesení vlády ze dne 7. ledna 2004 č. 18, k peněžním příjmům a výdajům Fondu národního majetku České republiky v roce 2004
 Usnesení č.932DOC98kBk řešení problematiky sociálního příspěvku bývalým zaměstnancům zaniklé společnosti Železárny a drátovny Bohumín, a.s. v souvislosti s restrukturalizací českého ocelářského průmyslu
 Usnesení č.933DOC101kBo Analytickém centru pro ochranu státních hranic a migraci
 Usnesení č.934DOC55kBke Zprávě o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2007
 Usnesení č.935DOC99kBke Zprávě o využití podnětů předložených nevládními subjekty v souvislosti se sestavováním návrhu Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007 a návrhu Výhledu legislativních prací vlády na léta 2008 až 2010
 Příloha č.1PDF396kBPříloha č.1 k usnesení č.935
 Usnesení č.936DOC109kBo zrušení nebo změnách některých usnesení vlády, kterými bylo uloženo předkládání dlouhodobých a střednědobých dokumentů vládě a které již dále vládě předkládány nebudou
 Usnesení č.937DOC96kBk Národní zprávě České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti
 Usnesení č.938DOC95kBk Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2007
 Usnesení č.939DOC94kBk informaci o možných finančních dopadech vyplývajících z mezinárodních smluv, ke kterým Česká republika přistoupila na základě Aktu o podmínkách přistoupení
 Usnesení č.940DOC98kBk návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
 Usnesení č.941DOC95kBk převedení účelového rezervního fondu České konsolidační agentury na účelově určenou dotaci
 Usnesení č.942DOC96kBk návrhu resortního programu na podporu průmyslového výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
 Usnesení č.943DOC96kBo souhlasu s vývozem za účelem vystavení tří movitých národních kulturních památek na výstavu „Venite, adoremus. Klanění Tří králů Geertgena tot Sint Jans“ do Švýcarska a Nizozemska, jedné movité národní kulturní památky na výstavu „Dürer a Cranach. Umění a humanismus v renesančním Německu“ do Španělska a jedné movité národní kulturní památky na výstavu „ Un'altra belleza: Francesco Furini“ do Itálie
 Příloha č.1DOC23kBPříloha č.1 k usnesení č.943
 Usnesení č.944DOC96kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o změnu závazného ukazatele „Výdaje státního rozpočtu na financování programu 228 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČTÚ“ v rámci rozpočtu kapitoly 328 - Český telekomunikační úřad
 Usnesení č.945DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Kokořínský důl v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.946DOC93kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.947DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.948DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava a Přírodní památky Královský hvozd
 Usnesení č.949DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek ve vybraných národních přírodních rezervacích a v přírodních rezervacích na území chráněných krajinných oblastí v České republice
 Usnesení č.950DOC93kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.951DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.952DOC93kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.953DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.954DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.955DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Orlické hory
 Usnesení č.956DOC93kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.957DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.958DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.959DOC93kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Koda a Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.960DOC94kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.961DOC93kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.962DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Bartošovický luh
 Usnesení č.963DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.964DOC93kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny a Přírodní památky Černé jezero
 Usnesení č.965DOC95kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.966DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a Národní přírodní rezervace Kněžičky
 Usnesení č.967DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.968DOC93kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Salajka, Přírodní rezervace V Podolánkách a Přírodní rezervace Smrk
 Usnesení č.969DOC93kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko
 Usnesení č.970DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší a Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.971DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.972DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, Přírodní rezervace Výtopa Rožmberka
 Usnesení č.973DOC92kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence
 Usnesení č.974DOC97kBk návrhu Směrnice pro jednání na konferenci zástupců vlád členských států Evropské unie týkající se sjednání Smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství