Dokumenty vlády - 2007-09-05

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-09-05
     Program jednání
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1006DOC96kBk uvolnění finančních prostředků na radiokomunikační podporu služby cizinecké a pohraniční Policie České republiky po vstupu České republiky do schengenského prostoru
 Usnesení č.1007DOC58kBk pořízení a integraci kryptokomunikačních prostředků pro letouny Gripen a zajištění záručních a pozáručních oprav zbraňového systému Sidewinder
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.1007
 Příloha č.2DOC24kBPříloha č.2 k usnesení č.1007
 Příloha č.3DOC26kBPříloha č.3 k usnesení č.1007
 Usnesení č.1008DOC64kBk Monitorovacímu systému fondů Evropské unie pro programové období 2007 až 2013 v České republice - určení varianty výběrového řízení
 Usnesení č.1009DOC103kBk Informaci o územním dluhu České republiky vůči Polské republice z roku 1958 a k návrhu dalšího postupu
 Usnesení č.1010DOC99kBo změně postavení centrálního kontaktního bodu systému Anti-Fraud Co-ordination Structure (AFCOS) v České republice
 Usnesení č.1011DOC92kBke stavu vyjednávání k možnému umístění radarové stanice systému protiraketové obrany ve vojenském újezdu Brdy
 Usnesení č.1012DOC101kBk problematice brdského regionu
 Usnesení č.1013DOC97kBo odvolání a jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny
 Usnesení č.1014DOC95kBk návrhu na sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických týkající se spolupráce v oblasti zabránění šíření jaderných materiálů a technologií
 Usnesení č.1015DOC96kBo zpětvzetí vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracování údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických, podepsaná za Evropskou unii v Lucemburku dne 16. října 2006 a za Spojené státy americké ve Washingtonu dne 19. října 2006, z dalšího projednávání v Parlamentu České republiky
 Usnesení č.1016DOC93kBo souhlasu s navázáním diplomatických styků mezi Českou republikou a Knížectvím Monako
 Usnesení č.1017DOC96kBk návrhu na obeslání 51. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE)
 Usnesení č.1018DOC97kBk návrhu na obeslání 62. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
 Usnesení č.1019DOC94kBk setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny v Keszthely ve dnech 20. a 21. září 2007
 Usnesení č.1020DOC94kBo souhlasu s účastí ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie
 Usnesení č.1021DOC95kBo souhlasu s převodem finančních prostředků v rámci rozpočtu Ministerstva spravedlnosti na úhradu nákladů vzniklých se zajištěním konference s mezinárodní účastí s názvem Mezinárodní konference k problematice mezinárodních únosů dětí
 Usnesení č.1022DOC98kBk Informaci o průběhu a výsledcích 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) a k návrhu na přijetí změn přílohy I a přílohy II Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin
 Usnesení č.1023DOC96kBk žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o změnu závazného průřezového ukazatele „ostatní platby za provedenou práci“ v rámci rozpočtu kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy
 Usnesení č.1024DOC93kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko
 Usnesení č.1025DOC93kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.1026DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.1027DOC103kBk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států a Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států