Dokumenty vlády - 2007-09-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-09-12
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1028DOC96kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.1029DOC98kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1030DOC96kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1031DOC94kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 276)
 Příloha č.1DOC35kBPříloha č.1 k usnesení č.1031
 Usnesení č.1032DOC94kBk návrhu věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
 Usnesení č.1033DOC96kBk návrhu postupu sloučení výběru daní, cel a pojistného na veřejnoprávní pojištění a vyhodnocení dopadů tohoto sloučení do jednotlivých systémů
 Usnesení č.1034DOC95kBk výročním zprávám a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2006
 Příloha č.1DOC23kBPříloha č.1 k usnesení č.1034
 Usnesení č.1035DOC97kBk návrhu postupu k zajištění transformace a privatizace státního podniku Letiště Praha a dokončení stabilizace a privatizace společnosti České aerolinie a.s.
 Usnesení č.1036DOC96kBk převodu práva příslušnosti hospodařit s nemovitým a movitým majetkem státu z České konsolidační agentury na Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, týkající se budovy č.p. 1000 na nábřeží Kpt. Jaroše 7, Praha 7 a jí zastavěného pozemku parc. č. 1260, katastrální území Holešovice
 Usnesení č.1037DOC94kBk návrhu na jmenování soudce ad hoc Evropského soudu pro lidská práva k projednání stížností na regulaci nájemních vztahů v České republice
 Usnesení č.1038DOC93kBke Zprávě o vývoji řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve věci regulace nájemních vztahů a o pojetí obhajoby České republiky v tomto řízení
 Usnesení č.1039DOC114kBk návrhu na změnu složení výboru Státního fondu rozvoje bydlení
 Usnesení č.1040DOC96kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a o zrušení usnesení vlády ze dne 30. května 2007 č. 593, o změně a zrušení některých usnesení vlády, týkajících se povolených výjimek podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1041DOC98kBk prodeji cenných papírů České konsolidační agentury s omezenou převoditelností
 Usnesení č.1042DOC96kBo vyjmutí majetku z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1043DOC95kBo změně usnesení vlády ze dne 25. ledna 2006 č. 85, k vytvoření sítě specializovaných zařízení pro děti vyžadující výchovně léčebnou péči
 Usnesení č.1044DOC100kBo jmenování členů Rady vlády České republiky pro lidská práva a jejich stálých zástupců a o změně usnesení vlády ze dne 22. října 2001 č. 1082, o Statutu Rady vlády České republiky pro lidská práva
 Příloha č.1DOC33kBPříloha č.1 k usnesení č.1044
 Usnesení č.1045DOC98kBk návrhu na vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 ze dne 21. června 1935 o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, a článku 8 odst. 4 Evropské sociální charty ze dne 18. října 1961
 Usnesení č.1046DOC94kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Kapverdské republiky Victora Borgese v České republice ve dnech 13. až 15. září 2007
 Usnesení č.1047DOC94kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Irácké republiky Hošjára Zíbárího v České republice ve dnech 16. až 18. září 2007
 Usnesení č.1048DOC94kBo souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Malajsie S. H. Albara v České republice ve dnech 18. až 20. září 2007
 Usnesení č.1049DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.1050DOC93kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn a I. zóny Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.1051DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.1052DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český les
 Usnesení č.1053DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.1054DOC94kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn a Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.1055DOC106kBk aktuálním úkolům využití veřejně regulované služby (PRS) družicového navigačního systému Galileo v České republice
 Usnesení č.1056DOC96kBo Statutu Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu
 Příloha č.1DOC57kBPříloha č.1 k usnesení č.1056
 Usnesení č.1057DOC94kBo souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy prezidenta Republiky Srbsko Borise Tadiće v České republice ve dnech 16. a 17. září 2007
 Usnesení č.1058DOC93kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.1059DOC97kBo změně usnesení vlády ze dne 5. září 2007 č. 1027, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států a Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států
 Usnesení č.1061DOC97kBk návrhu na změnu ve funkci vedoucího zastupitelského úřadu v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky