Dokumenty vlády - 2007-10-03

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-10-03
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1090DOC56kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1091DOC101kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1092DOC97kBo návrhu Národního alokačního plánu České republiky na roky 2008 - 2012
 Usnesení č.1093DOC97kBo nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
 Usnesení č.1094DOC96kBk záměru České republiky zapojit se do ochrany vzdušného prostoru pobaltských zemí v roce 2009 v rámci operace Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
 Usnesení č.1095DOC97kBo zřízení Komise pro rozvoj Brdska k posouzení možnosti rozvoje regionu sousedícího s jižní a jihozápadní částí vojenského újezdu Brdy
 Příloha č.1DOC37kBPříloha č.1 k usnesení č.1095
 Usnesení č.1096DOC97kBke Zprávě o životním prostředí České republiky v roce 2006
 Usnesení č.1097DOC101kBk návrhu na ratifikaci Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, podepsané dne 26. října 2004 v Lucemburku
 Usnesení č.1098DOC98kBk návrhu na obeslání 34. řádného zasedání Generální konference UNESCO
 Usnesení č.1099DOC98kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády ve Francouzské republice ve dnech 7. až 9. října 2007
 Usnesení č.1100DOC98kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Egyptské arabské republiky Ahmeda Abú el-Gheita v České republice ve dnech 9. a 10. října 2007
 Usnesení č.1101DOC98kBo souhlasu s vývozem za účelem vystavení národní kulturní památky - osobního automobilu Tatra 80 prezidenta Masaryka na výstavu „Chromjuwelen, Autos mit Geschichte“ do Rakouska
 Usnesení č.1102DOC97kBo odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj
 Usnesení č.1103DOC105kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku v otevřeném řízení
 Usnesení č.1104DOC100kBk žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o změnu závazných specifických ukazatelů „Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury“ a „Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu“ v rámci rozpočtu kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy
 Usnesení č.1105DOC101kBo bezúplatném převodu nepotřebného majetku státu, k němuž mají právo hospodařit státní podniky DIAMO, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví obce Kočov a Doly a úpravny Komořany, Most, do vlastnictví města Jirkov podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
 Příloha č.1DOC69kBPříloha č.1 k usnesení č.1105
 Příloha č.2DOC92kBPříloha č.2 k usnesení č.1105
 Usnesení č.1106DOC98kBo změně příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.1106
 Usnesení č.1107DOC96kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.1108DOC96kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce
 Usnesení č.1109DOC97kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.1110DOC96kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.1111DOC96kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.1112DOC97kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.1113DOC96kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.1114DOC96kBo změně usnesení vlády ze dne 30. května 2007 č. 585, o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní památky Obora
 Usnesení č.1115DOC97kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.1116DOC96kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.1117DOC96kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.1118DOC96kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.1119DOC97kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Anenské údolí
 Usnesení č.1120DOC96kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.1121DOC100kBo převedení finančních prostředků z rezervního fondu z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí a posílení výdajů kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Usnesení č.1122DOC101kBo změně usnesení vlády ze dne 25. října 2006 č. 1205, o postoupení pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a o prodeji majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín přímo určenému subjektu
 Usnesení č.1123DOC99kBo změně usnesení vlády z 22. května 2000 č. 506, o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných návštěv
 Usnesení č.1124DOC97kBk návrhu na udělení státních vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října 2007