Dokumenty vlády - 2007-10-15

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-10-15
     Program jednáníDOC51kB
     Dodatek č.1DOC29kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1148PDF17kBDOCFinanční náklady MZV pro realizaci projektu snímání biometrických prvků při vyřizování žádosti o udělení víza České republiky na zastupitelském úřadu (VIS-MZV)
 Usnesení č.1149PDF25kBDOCNávrh zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí některá opatření v soudnictví (sněmovní tisk č. 297)
    Příloha č.1PDF29kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1149
 Usnesení č.1150PDF31kBDOCStrategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011
 Usnesení č.1151PDF26kBDOCHodnocení systému péče o ohrožené děti
 Usnesení č.1152PDF27kBDOCNávrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů kapitoly MV v roce 2007 a návrh na úpravu způsobu nakládání s prostředky rezervních fondů organizačních složek státu rozpočtové kapitoly MV v roce 2007
 Usnesení č.1153PDF26kBDOCŽádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2007 rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra
 Usnesení č.1154PDF17kBDOCNávrh nového Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
    Příloha č.1PDF53kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1154
 Usnesení č.1155PDF16kBDOCNávrh na odvolání a jmenování člena a zástupce člena správní rady Evropského institutu veřejné správy (EIPA) za Českou republiku
 Usnesení č.1156PDF19kBDOCPovolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava dle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., pro společnost E.ON Distribuce, a.s., a to za účelem realizace stavby „Spálenec, Sedmidomí – výstavba VN, TS, NN“ na pozemku p.č. 278 v k.ú. Spálenec, v I. zóně CHKO Šumava
 Usnesení č.1157PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro stavbu "Odkanalizování a ČOV obcí Světnov, Škrdlovice, Karlov"
 Usnesení č.1158PDF17kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní rezervaci Kůtky v Chráněné krajinné oblast Bílé Karpaty pro vybudování oplocení
 Usnesení č.1159PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervaci Karlštejn, Národní přírodní rezervace Koda a Přírodní rezervace Šance v Chráněné krajinné oblast Český kras pro vstupn a odchyt živočichů, a to za účelem ekoetologického výzkumu slíďáka Tricca lutetiana
 Usnesení č.1160PDF18kBDOCNP Podyjí a vybrané národní přírodní rezervace (NPR) v ČR - povolení vstupu mimo cesty za účelem výzkumu tisu červeného a odběru biologického materiálu v rámci projektu VaV-SP/2d4/31/07, žadatel IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů s.r.o., 254 01 Jílové u Prahy 1544
 Usnesení č.1161PDF16kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Libický luh a to za účelem provedení mykologického výzkumu
 Usnesení č.1162PDF17kBDOCNavýšení rozpočtu kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti o finanční prostředky na krytí mandatorních výdajů na úkor výdajů kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa - vládní rozpočtové rezervy
 Usnesení č.1163PDF25kBDOCZapojení České republiky do druhého kola příspěvků do Fondu zemí západního Balkánu v rámci Evropské banky pro obnovu a rozvoj
 Usnesení č.1164PDF18kBDOCŽádost o povolení použití prostředků rezervního fondu organizační složky státu Ministerstvo zemědělství na jiný účel a změn závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2007 v kapitole 329 - Ministerstvo zemědělství