Dokumenty vlády - 2007-10-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-10-22
     Program jednáníDOC55kB
     Dodatek č.1DOC36kB
     Dodatek č.2DOC30kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1166PDF25kBDOCNávrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
 Usnesení č.1167PDF25kBDOCNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
 Usnesení č.1168PDF29kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1169PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
 Usnesení č.1170PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
 Usnesení č.1171PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1172PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.1173PDF27kBDOCPrůběžná zpráva o plnění "Omezování administrativní zátěže podnikání"
 Usnesení č.1174PDF18kBDOCZelené karty - návrh parametrického modelu pro Českou republiku
 Usnesení č.1175PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
 Usnesení č.1176PDF25kBDOCNávrh poslanců Jozefa Kochana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 314)
    Příloha č.1PDF25kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1176
 Usnesení č.1177PDF25kBDOCNávrh poslanců Robina Böhnische, Libora Ambrozka, Lubomíra Zaorálka, Michala Haška, Petra Wolfa, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 21/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 316)
    Příloha č.1PDF24kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1177
 Usnesení č.1178PDF25kBDOCNávrh poslanců Vlasty Bohdalové, Bohuslava Sobotky, Ivana Ohlídala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 315)
    Příloha č.1PDF29kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1178
 Usnesení č.1179PDF33kBDOCNávrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008
 Usnesení č.1180PDF29kBDOCNávrh Statutu Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu a Jednacího řádu tohoto výboru
    Příloha č.1PDF47kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1180
    Příloha č.2PDF36kBDOCPříloha č.2 k usnesení č. 1180
 Usnesení č.1181PDF28kBDOCNávrh na učinění výhrady České republiky k Úmluvě COTIF
    Příloha č.1PDF38kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1181
 Usnesení č.1182PDF45kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2007
 Usnesení č.1183PDF25kBDOCZměna usnesení vlády č. 508/2006 ke Zprávě o postupu naplňování Strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb
 Usnesení č.1184PDF26kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci (dále jen "Dohoda")
 Usnesení č.1185PDF26kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 1. října 2003 č. 971 ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 24. listopadu 2004 č. 1170
 Usnesení č.1186PDF25kBDOCZpráva o průběhu pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v americkém státě Utah ve dnech 27. – 29. září 2007
 Usnesení č.1187PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Norsku dne 30. října 2007
 Usnesení č.1188PDF17kBDOCNávrh na účast ministra zahraničních věcí na 9. ministerské konferenci Euro-středomořského partnerství konané v Lisabonu 5.-6. listopadu 2007
 Usnesení č.1189PDF18kBDOCOficiální návštěva ministra zahraničních věcí a evropské integrace Moldavské republiky Andreje Stratana v ČR dne 24. října 2007 a setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Moldavska ve Štiříně dne 25. října 2007
 Usnesení č.1190PDF21kBDOCUstavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku v otevřeném řízení na akci: „Modernizace žst. Sokolov“
 Usnesení č.1191PDF18kBDOCŽádost spol. Ječmínek s.r.o. o výjimku ze základních ochranných podmínek NP Šumava k položení zemního vedení nízkého napětí k objektu Turnerovy chaty
 Usnesení č.1192PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step - Kolby a Národní přírodní rezervace Dunajovické kopce a to za účelem botanického výzkumu pelyňku Pančicova (Artemisia pancicii)
 Usnesení č.1193PDF24kBDOCInformace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2007
 Usnesení č.1194PDF20kBDOCTransformace resortu Ministerstva obrany České republiky
 Usnesení č.1195PDF19kBDOCZaložení dceřiné společnosti Českých drah, a.s. pro nákladní dopravu - ČD Cargo, a.s.
 Usnesení č.1196PDF25kBDOCNávrh dalšího postupu ve věci zachování letecké základny Přerov a jejího využití pro smíšený letecký provoz v souladu s usnesením vlády ze dne 15. listopadu 2006 č. 1319, ve znění usnesení vlády ze dne 4. dubna 2007 č. 340 a usnesení vlády ze dne 4. června 2007 č. 614
 Usnesení č.1197PDF25kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
 Usnesení č.1198PDF18kBDOCNávrh na změnu Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN)
 Usnesení č.1199PDF23kBDOCNávrh kandidátů na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2007
 Usnesení č.1200PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. d) zákona pro Regionální rozvojovou agenturu Šumava, o.p.s. Stachy 422 za účelem vjezdu autobusu na účelovou lesní komunikaci Modrava - Březník
 Usnesení č.1201PDF20kBDOCZpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005 - 2008 (Národního programu reforem České republiky)
 Usnesení č.1202PDF20kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ransko v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro ovlivnění vodního režimu, a to za účelem pročištění odvodňovacího příkopu, který je součástí stavby lesní cesty
 Usnesení č.1203PDF26kBDOCŘešení finanční situace města Olomouc v souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1204PDF27kBDOCInformace o plnění usnesení vlády č. 756 z 11.7.2007
 Usnesení č.1205PDF26kBDOCZměna usnesení vlády ze dne 23. května 2007 č. 535, k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky