Dokumenty vlády - 2007-10-29

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-10-29
     Program jednáníDOC94kB
     Dodatek č.1DOC30kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1206PDF26kBDOCNávrh zákona o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů
 Usnesení č.1207PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1208PDF25kBDOCKontrolní závěr z kontrolní akce 06/31 "Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstvo zemědělství
 Usnesení č.1209PDF25kBDOCFinanční prostředky poskytnuté na úhradu nákladů pozemkových úprav z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství, Pozemkového fondu České republiky, operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“, popř. programu SAPARD
 Usnesení č.1210PDF24kBDOCStanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 06/36 – „Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České republice“
 Usnesení č.1211PDF31kBDOCZměna usnesení vlády, kterým se mění usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č. 1029 k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému
    Příloha č.1PDF36kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1211
 Usnesení č.1212PDF25kBDOCZměna věcných, finančních a termínových ukazatelů programu reprodukce majetku č. 235 110 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic
    Příloha č.1PDF46kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1212
 Usnesení č.1213PDF23kBDOCRekapitulace plnění opatření přijatých na základě předcházejících analýz výzkumu a vývoje
 Usnesení č.1214PDF25kBDOCNávrh na změnu Podmínek pro finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje
    Příloha č.1PDF25kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1214
 Usnesení č.1215PDF23kBDOCVýroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2006
 Usnesení č.1216PDF26kBDOCNávrh na přístup České republiky k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví
 Usnesení č.1217PDF28kBDOCNávrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 Usnesení č.1218PDF18kBDOCPovolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. pro společnost Průzkum Příbram, spol. s r.o., a to pro vjezd a stání motorových vozidel na účelových komunikacích v lokalitě Kašperské Hory – PR Amálino údolí a v lokalitě Kozí Hřbet za účelem zajištění starých důlních děl v k.ú. Kašperské Hory a Kozí Hřbet
 Usnesení č.1219PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty uvedených v § 26 odst. 1 písm. d) zákona pro Lesní družstvo Haluzice za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin
 Usnesení č.1220PDF17kBDOCPřírodní rezervace (PR) Dívčí Kámen - povolení stavby dřevěného podia a WC se zázemím v areálu zříceniny hradu Dívčí Kámen na p. č. 1925/1 v k.ú. Křemže, žadatelka Ing. Zdeňka Tučková, ul. Ot. Jeremiáše 1854, 397 01 Písek
 Usnesení č.1221PDF19kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro provádění chemické údržby silnice I/27 v úseku Javorná - Alžbětín na území NP a CHKO Šumava
 Usnesení č.1222PDF17kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Pálava pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací
 Usnesení č.1223PDF17kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Broumovsko, pro dobývací prostory Božanov a Božanov I v k.ú. Božanov, podle plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska Božanov
 Usnesení č.1224PDF18kBDOCZajištění účelového příspěvku na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT
    Příloha č.1PDF25kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1224
    Příloha č.2PDF25kBDOCPříloha č.2 k usnesení č. 1224
    Příloha č.3PDF435kBDOCPříloha č.3 k usnesení č. 1224
    Příloha č.4PDF72kBDOCPříloha č.4 k usnesení č. 1224
 Usnesení č.1225PDF28kBDOCNávrh na obeslání XXI. zasedání Haagské konference mezinárodního práva soukromého, konaného ve dnech 5. - 23. listopadu 2007
    Příloha č.1PDF23kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1225
 Usnesení č.1226PDF17kBDOCOficiální návštěva předsedy vlády v Bulharské republice ve dnech 7.- 9. listopadu 2007
 Usnesení č.1227PDF28kBDOCVyužití prostředků PHARE k regionálnímu rozvoji malých a středních podniků
 Usnesení č.1228PDF26kBDOCŽádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2007 v kapitole 327 - Ministerstvo dopravy
 Usnesení č.1229PDF25kBDOCNávrh na vykonání oficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Klause ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 7.-9. listopadu 2007
 Usnesení č.1230PDF25kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády z 18. června 2007 č. 669, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony