Dokumenty vlády - 2007-11-07

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-11-07
     Program jednáníDOC143kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1234PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.1235PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1236PDF25kBDOCNávrh poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného (sněmovní tisk č. 325)
    Příloha č.1PDF35kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1236
 Usnesení č.1237PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
 Usnesení č.1238PDF19kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1239PDF29kBDOCKoncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007 - 2013
    Příloha č.1PDF51kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1239
 Usnesení č.1240PDF25kBDOCNávrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2008
 Usnesení č.1241PDF28kBDOCZpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2007
    Příloha č.1PDF30kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1241
    Příloha č.2PDF19kBDOCPříloha č.2 k usnesení č. 1241
    Příloha č.3PDF18kBDOCPříloha č.3 k usnesení č. 1241
 Usnesení č.1242PDF16kBDOCPlán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2008, tříletý plán a dlouhodobý plán
    Příloha č.1PDF31kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1242
 Usnesení č.1243PDF25kBDOCDotační programy zemědělství pro rok 2008, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1244PDF27kBDOCNávrh rozhodnutí o privatizaci majetku státního podniku Letiště Praha podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších změn a doplňků
 Usnesení č.1245PDF34kBDOCRozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 226)
    Příloha č.1PDF321kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1245
 Usnesení č.1246PDF25kBDOCPřevod obchodního podílu České konsolidační agentury ve společnosti ASSET PARK s.r.o.
 Usnesení č.1247PDF24kBDOCNávrh nového Statutu Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
    Příloha č.1PDF39kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1247
 Usnesení č.1248PDF27kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic
 Usnesení č.1249PDF27kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 Usnesení č.1250PDF29kBDOCNávrh na obeslání 34. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)
 Usnesení č.1251PDF27kBDOCNávrh na obeslání XVII. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Cartagena de Indias, Kolumbie, 23.11. - 29.11.2007)
    Příloha č.1PDF25kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1251
 Usnesení č.1252PDF18kBDOCNávrh na vyslání delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních věcí, na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), které se uskuteční ve dnech 29. – 30. listopadu 2007 v Madridu
 Usnesení č.1253PDF28kBDOCNávrh na obeslání 12. Generální konference Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Vídeň, 3. – 7. prosince 2007
 Usnesení č.1254PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga do Bosny a Hercegoviny ve dnech 8.-9. listopadu 2007
 Usnesení č.1255PDF17kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve Švýcarské konfederaci ve dnech 14. a 15. listopadu 2007
 Usnesení č.1256PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky K. Schwarzenberga v Asii (Indie, Srí Lanka, Singapur) a na Blízkém východě (Izrael, Palestinská autonomní území) ve dnech 17. - 27. listopadu 2007
 Usnesení č.1257PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy spolkového ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Franka-Waltera Steinmeiera v České republice ve dnech 9.-10. listopadu 2007
 Usnesení č.1258PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Republiky Slovinsko Dimitrije Rupela v České republice dne 16. listopadu 2007
 Usnesení č.1259PDF18kBDOCNávrh na navýšení příspěvku České republiky do programu PECS v letech 2007 až 2009 v souvislosti se zahájením rozhovorů o přistoupení k Úmluvě o Evropské kosmické agentuře
    Příloha č.1PDF18kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1259
 Usnesení č.1260PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a Přírodní památky Zadní rybník, pro aplikaci látek optimalizujících vodní prostředí rybníka Velká Kamenice z důvodů rybářského hospodaření
 Usnesení č.1261PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro stavbu rybníčku v k.ú. Cikháj
 Usnesení č.1262PDF18kBDOCPovolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. pro pana Jiřího Vrzala, a to pro vjezd motorových vozidel na přístupovou komunikaci k nemovitosti ev.č. 22 (pozemek p.č. 102 v k.ú. Srní I)
 Usnesení č.1263PDF17kBDOCŽádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro Obec Borová Lada k vjezdu rolby na účelové komunikace
 Usnesení č.1264PDF18kBDOCCHKO Beskydy, Přírodní rezervace (PR) V Podolánkách - povolení sběru hmyzu a odebírání vzorků mechorostů v rámci výzkumu na základě grantu GAČR č. 2006/07/0811, žadatelé RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. a RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
 Usnesení č.1265PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranné podmínky Přírodní památky Štarkov a ze základních ochranných podmínek I. a II. zóny odstupňované ochrany Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro archeologický výzkum zříceniny hradu Skály
 Usnesení č.1266PDF17kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem provedení rozšíření silnic č. II/303 o stoupací pruhy v úseku 21,5 až 25,5 km dle základní varianty projektu na území II. zóny Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.1267PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem navýšení parametrů znečištění odpadních vod vytékajících z čistírny odpadních vod u chaty Barborka na Pradědu do toku Bílé Opavy na území NPR Praděd a I. zóny CHKO Jeseníky
 Usnesení č.1268PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací
 Usnesení č.1269PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertoryje a Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty za účelem vjezdu motorových vozidel potřebných k těžbě a odvozu dříví
 Usnesení č.1270PDF31kBDOCUstavení hodnotících komisí pro posouzení nabídek uchazečů o stavby pozemních komunikací v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 Usnesení č.1271PDF26kBDOCŽádost Rozpočtovému výboru PSP ČR o souhlas se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2007 v kapitole 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Usnesení č.1272PDF26kBDOCNávrh na sjednání Rámcové dohody mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie