Dokumenty vlády - 2007-12-04

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-12-04
     Program jednáníDOC94kB
     UpozorněníDOC29kB
     Dodatek č.1DOC32kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1346PDF26kBDOCNávrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 Usnesení č.1347PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1348PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
 Usnesení č.1349PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1350PDF26kBDOCNávrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše, Michala Haška, Přemysla Rabase, Zdeňka Macha, Pavla Bohatce, Jaroslava Kleina, Josefa Čerňanského a Petra Zgarby na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 342)
    Příloha č.1PDF25kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1350
 Usnesení č.1351PDF25kBDOCNávrh poslanců Waltera Bartoše, Marka Bendy, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Petra Bratského, Jana Moravy, Tomáše Hasila, Ivana Ohlídala, Lenky Mazuchové, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 344)
    Příloha č.1PDF27kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1351
 Usnesení č.1352PDF21kBDOCPřevod funkce provozovatele celostátní železniční dráhy a drah regionálních ve vlastnictví státu a převod výkonu některých činností, které jsou obsahem provozování dráhy včetně odpovídajících materiálních, technologických a personálních kapacit ze společnosti České dráhy, a.s. na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
 Usnesení č.1353PDF28kBDOCKomise pro rozvoj Brdska - statut, jednací řád a zabezpečení finančních zdrojů
    Příloha č.1PDF40kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1353
 Usnesení č.1354PDF23kBDOCJmenování soudců
    Příloha č.1PDF26kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1354
 Usnesení č.1355PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. c) a § 29 písm. d) a f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn a Chráněné krajinné oblasti Český kras a to za účelem pořádání cyklistického závodu v rámci 35. ročníku vodohodpodářského pochodu
 Usnesení č.1356PDF17kBDOCCHKO Český kras, Národní přírodní rezervace (NPR) Karlštejn a NPR odapovolení vstupu a odchytu motýlů (Lepidoptera) v rámci jejich výzkumu, žadatelé Ing. Miloslav Petrů, Revoluční 25, Praha 1 a Ing. Jan Liška, Strnady 138, Praha 5
 Usnesení č.1357PDF18kBDOCPřírodní rezervace (PR) Borkovická blata - odběr větví borovice blatky v rámciprojektu VaV-SP/2d4/83/07, žadatelka RNDr. Hana Vejsadová, CSc., koordinátor projektu, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice
 Usnesení č.1358PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Národní přírodní rezervace Šerák - Keprník v Chráněné krajinné oblasti Jeseník a to za účelem zpracování botanického výzkumu rozšíření vrby šípovité (Salix hastata)
 Usnesení č.1359PDF18kBDOCCHKO Bílé Karpaty, Národní přírodní rezervace (NPR) Javořina, NPR Čertoryje, NPR Jazevčí, NPR Zahrady pod Hájem a NPR Porážky - povolení vstupu a odchytu brouků za účelem jejich inventarizačního průzkumu pro Správu CHKO Bílé Karpaty, badatel Ing. Jiří Vávra, Zauliční 145, 725 26 Ostrava 26
 Usnesení č.1360PDF18kBDOCPovolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP České Švýcarsko dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. pro společnost České Švýcarsko o.p.s. za účelem organizování hromadných turistických akcí na území NP
 Usnesení č.1361PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku uvedených v ustanovení § 16, odst.2, písm.b) zákona pro Českou speleologickou společnost ZO 5-02 Albeřice za účelem zpřístupnění důlního díla Kovárna v Obřím dole nacházejícího se na území I. zóny KRNAP
 Usnesení č.1362PDF17kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranné podmínky Přírodní památky Modřanská rokle pro realizaci stavby "Oprava stezky do Modřanské rokle"
 Usnesení č.1363PDF18kBDOC Přírodní rezervace (PR) Pod Trlinou - povolení stavby drátěného plotu s betonovými sloupky a elektrického ohradníku za účelem pastvy na části PR, žadatel Ing. Jan Berka, Zálavčí 44, 789 71 Leština
 Usnesení č.1364PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.1365PDF19kBDOCNávrh na odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
 Usnesení č.1366PDF18kBDOCSetkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny a Republiky Slovinsko v Ostravě ve dnech 9. - 10. prosince 2007
 Usnesení č.1367PDF28kBDOCNávrh na sjednání Smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
 Usnesení č.1368PDF24kBDOCPožadavek náhrady za restituovaný objekt v areálu SOŠ elektrotechnické a strojní a SOU v Pardubicích, Do Nového 1131
 Usnesení č.1369PDF26kBDOCPracovní návštěva prezidenta Polské republiky Lecha Kaczyńského v České republice ve dnech 11.-12. prosince 2007
 Usnesení č.1370PDF25kBDOCZměna usnesení vlády ze dne 7. 11. 2007 č. 1272, k nvárhu na sjednání Rámcové dohody mez Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráci na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie