Dokumenty vlády - 2007-12-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-12-12
     Program jednáníDOC141kB
     Dodatek č.1DOC42kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1372PDF26kBDOCNávrh zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkáních a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)
 Usnesení č.1373PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1374PDF16kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 Usnesení č.1375PDF16kBDOCNávrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zařízením
 Usnesení č.1376PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
 Usnesení č.1377PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti
 Usnesení č.1378PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008
 Usnesení č.1379PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání
 Usnesení č.1380PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2008
 Usnesení č.1381PDF21kBDOCLegislativní a technicko-organizační opatření k zjednodušení a zefektivnění systému ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti v České republice
    Příloha č.1PDF21kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1381
 Usnesení č.1382PDF29kBDOCManuál pro audit řídících a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu
 Usnesení č.1383PDF25kBDOCInformace o způsobu řešení úhrady nákladů na zabezpečení administrativních kapacit auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu při zajištění auditních činností při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie na období let 2007 až 2013
 Usnesení č.1384PDF23kBDOCVyhodnocení účinnosti Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 - 2013 v roce 2007
 Usnesení č.1385PDF29kBDOCPřevod pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín na Ministerstvo financí a následné postoupení těchto pohledávek a prodej majetkové účasti statutárnímu městu Zlín
    Příloha č.1PDF22kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1385
 Usnesení č.1386PDF16kBDOCZměny Statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
    Příloha č.1PDF42kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1386
 Usnesení č.1387PDF18kBDOCNávrh na změnu ve směrování některých dobrovolných příspěvků mezinárodním organizacím v roce 2007 poskytovaných z rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí
 Usnesení č.1388PDF17kBDOCNávrh Resortního programu výzkumu a vývoje – MZ II na léta 2008 - 2011
 Usnesení č.1389PDF24kBDOCZměna Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 Usnesení č.1390PDF18kBDOCÚčast delegace ČR vedené předsedou vlády na slavnostním podpisu Lisabonské smlouvy v Lisabonu dne 13. prosince 2007 a na zasedání Evropské rady dne 14. prosince 2007 v Bruselu
 Usnesení č.1391PDF25kBDOCZpráva o účasti předsedy vlády Mirka Topolánka na 1. zasedání Evropského jaderného fóra v Bratislavě dne 26. listopadu 2007
 Usnesení č.1392PDF25kBDOCZpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády pro evropské záležitosti ve Francii dne 17/11/2007
 Usnesení č.1393PDF25kBDOCPotvrzení sukcese České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Iráckou republikou
 Usnesení č.1394PDF21kBDOCUstavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v otevřeném zadávacím řízení o nadlimitní veřejnou zakázku pro Ministerstvo obrany "Služby elektronických komunikací resortu Ministerstva obrany - rámcová smlouva"
 Usnesení č.1395PDF18kBDOCPovolení výjimky podle § 28, odst. 3 z ustanovení § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k žádosti s.r.o. K3 SPORT o odlesnění v CHOPAV Jeseníky pro záměr výstavby "Lyžařského areálu Kouty nad Desnou"
 Usnesení č.1396PDF18kBDOCNárodní přírodní rezervace (NPR) Bohdanečský rybník a rybník Matka - vstup za účelem studia změn flóry a vegetace v důsledku spontánní a řízené sukcese, žadatelka RNDr. Romana Prausová, Ph.D., bytem Býšť 44, vyučující Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové
 Usnesení č.1397PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací
 Usnesení č.1398PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro p. Petra Hronovského, provozovatele Vosecké boudy za účelem vjezdu na účelovou komunikaci Harrachov - Vosecká bouda na území KRNAP
 Usnesení č.1399PDF18kBDOCPovolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO České republiky dle § 43, § 16 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. pro pana Martina Hyťhu, a to za účelem táboření ve volné přírodě ve všech velkoplošných chráněných územích České republiky
 Usnesení č.1400PDF17kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v Chráněné krajinné oblasti Pálava a to za účelem vstupu potřebného k umístění a provozu základnové stanice veřejné komunikační sítě CDMA spol. MobilKom, a.s. na věž spol. Radiokomunikace a.s. na vrcholu kopce Děvín
 Usnesení č.1401PDF17kBDOCPovolení výjimky na žádost SK Krakonoš ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. pro pořádání závodů psích spřežení „Ledová jízda“ a „Vetamix trail“na území KRNAP
 Usnesení č.1402PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty v souvislosti se stavbami, které budou součástí relaxačního objektu v k.ú. Komňa
 Usnesení č.1403PDF17kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Beskydy uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro LČR, s.p. LS Ostravice za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřeviny
 Usnesení č.1404PDF26kBDOCDoplněk č.1 dokumentace programu 214110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie ČR
 Usnesení č.1405PDF26kBDOCDoplněk č.2 dokumentace programu reprodukce majetku 214910 Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu Ministerstva vnitra
 Usnesení č.1406PDF17kBDOCŽádost o udělení souhlasu vlády k ukončení činnosti státního podniku Karosa s.p. sloučené podniky Vysoké Mýto sloučením do státního podniku PRAŽSKÉ PAPÍRNY
 Usnesení č.1407PDF17kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2007 o zvýšení příspěvku České republiky do Programu evropského spolupracujícího státu v letech 2007 až 2009 v souvislosti se zahájením rozhovorů o přistoupení k Úmluvě o Evropské kosmické agentuře
 Usnesení č.1408PDF17kBDOCNávrh na poskytnutí jednorázového dobrovolného finančního příspěvku ČR Nadaci Anny Lindh pro dialog kultur
 Usnesení č.1409PDF17kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a to za účelem odběru podzemní vody z vrtu VZ 2 na pozemku p. č. 1509/4 v k. ú. Rejhotice, potřebné k zajištění provozu horské chaty Barborka
 Usnesení č.1410PDF29kBDOCNávrh zákona o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v programovém období 2007 až 2013
 Usnesení č.1411PDF29kBDOCUzavření dohody o narovnání mezi společností GALILEO REAL, k.s. a švýcarskou bankou UBS A.G.