Dokumenty vlády - 2009-06-08

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2009-06-08
     Program jednáníDOC161kB
     Dodatek č.1DOC33kB
     Dodatek č.2DOC30kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.714PDF33kBDOCNávrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010
 Usnesení č.715PDF46kBDOCNávrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012
    Příloha č.1PDF44kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 715
    Příloha č.2PDF24kBDOCPříloha č.2 k usnesení č. 715
 Usnesení č.716PDF16kBDOCNávrh nařízení vlády o stanovení úhrad za zkoušky
 Usnesení č.717PDF24kBDOCNávrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona o Finanční správě České republiky (sněmovní tisk č. 844)
    Příloha č.1PDF35kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 717
 Usnesení č.718PDF24kBDOCNávrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky (sněmovní tisk č. 845)
    Příloha č.1PDF31kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 718
 Usnesení č.719PDF24kBDOCNávrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona o Celní správě České republiky (sněmovní tisk č.846)
    Příloha č.1PDF30kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 719
 Usnesení č.720PDF24kBDOCNávrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky (sněmovní tisk č. 847)
    Příloha č.1PDF24kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 720
 Usnesení č.721PDF25kBDOCNávrh poslanců Bohuslava Sobotky a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) (sněmovní tisk č. 832)
    Příloha č.1PDF34kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 721
 Usnesení č.722PDF25kBDOCNávrh poslanců Zdeňky Horníkové, Petra Bratského a Miroslava Váni na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 842)
    Příloha č.1PDF30kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 722
 Usnesení č.723PDF26kBDOCNávrh poslanců Zdeňky Horníkové a Jana Bürgermeistera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 843)
    Příloha č.1PDF29kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 723
 Usnesení č.724PDF25kBDOCNávrh poslankyň a poslanců Anny Čurdové, Antonína Sedi, Hany Orgoníkové, Jiřího Paroubka, Ladislavy Zelenkové, Zdeňka Škromacha, Vladimíry Lesenské, Robina Böhnische, Marcely Mertinové, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o vyživovací povinnosti k nezaopatřením dětem a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o výživném) (sněmovní tisk č. 849)
    Příloha č.1PDF47kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 724
 Usnesení č.725PDF25kBDOCNávrh poslanců Františka Bublana, Vítězslava Jandáka, Ireny Kočí a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 831)
    Příloha č.1PDF32kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 725
 Usnesení č.726PDF26kBDOCAnalýza možného zapojení podnikatelské sféry do skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů s cílem realizovat požadované navýšení nouzových zásob ropy a ropných produktů na úroveň pokrytí 120 dnů
 Usnesení č.727PDF26kBDOCZpráva o přechodu na internetový protokol verze 6 (IPv6)
 Usnesení č.728PDF16kBDOCNávrh aktualizovaného plánu nelegislativních úkolů pro činnost vlády České republiky v jejím funkčním období
    Příloha č.1PDF363kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 728
 Usnesení č.729PDF23kBDOCNárodní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 - 2015
 Usnesení č.730PDF24kBDOCZpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky v roce 2008
 Usnesení č.731PDF24kBDOCZpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2008
 Usnesení č.732PDF24kBDOCInformace o průběhu a stavu pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru na vybudování nové soudní budovy v Ústí nad Labem a vybudování věznice typu s ostrahou pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených osob
 Usnesení č.733PDF25kBDOCŽádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2009 podle § 24 odstavce 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 Usnesení č.734PDF18kBDOCŽádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Vysočina se sídlem v Dřevíkově
 Usnesení č.735PDF18kBDOCCHKO Moravský kras - povolení vstupu do propasti Macocha v Národní přírodní rezervaci (NPR) Vývěry Punkvy za účelem podrobného strukturního měření všech stěn propasti v rámci geologického mapování brněnské aglomerace, žadatel Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 Usnesení č.736PDF21kBDOCŽádost firmy Kinský, a.s., o povolení výjimky podle ustanovení § 43, 26 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. j), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, NPR Dářko, NPR Radostínské rašeliniště a NPR Žákova hora, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu v lesních porostech ve správě žadatele, tj. v LHC Kinský, Žďár nad Sázavou a LHC Městské lesy Hlinsko
 Usnesení č.737PDF18kBDOCŽádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek I. zóny CHKO Kokořínsko a PR Kokořínský důl, a to pro umístění (přemístění) historického špýcharu na pozemek KN st.p.č. 65 v k.ú. Olešno
 Usnesení č.738PDF17kBDOCŽádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Kokořínsko pro rozšíření stávající rekreační chaty v k.ú. Nedamov
 Usnesení č.739PDF17kBDOCPřírodní rezervace a přírodní památky Pardubického kraje - povolení odchytu a kroužkování ptáků, žadatel RNDr. Vladimír Lemberk, Zámek č. 3, 530 02 Pardubice
 Usnesení č.740PDF18kBDOCŽádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Javorina a Národní přírodní rezervace Libický luh pro vstup a vjezd za účelem monitoringu realizovaného pracovníky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví pod vedením Dr.Ing. Tomáše Vršky podle mandátní smlouvy uzavřené s Ministerstvem životního prostředí na „Vedení databanky přirozených lesů a monitoring území ponechaných samovolnému vývoji“
 Usnesení č.741PDF18kBDOCŽádost ing. Zdeňka Tůmy, Kosatcová 622/5, Říčany, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Mýto k odchytu ptáků pro kroužkování
 Usnesení č.742PDF17kBDOCŽádost o.s. Sportem proti bariérám – Český Ráj o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, §16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání akce „Největší počet vozíčkářů u Pramene Labe“ v roce 2009
 Usnesení č.743PDF19kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) a b) a § 29 písm. b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky za účelem povolení stavby lyžařského vleku "B", ležícího na pozemcích parc. č. 1360/9, 1364/2, st. 512 a st. 513 v k. ú. Malá Morávka a dále za účelem vymezení a užívání přilehlé sjezdové tratě ležící na pozemcích parc. č. 1360/9, 1364/1 a 1364/2 v k. ú. Malá Morávka
 Usnesení č.744PDF18kBDOCŽádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Litovelské Pomoraví, a to v souvislosti se stavbou lávky Poděbrady - Chomoutov, u jezu Chomoutov
 Usnesení č.745PDF19kBDOCŽádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Studnice
 Usnesení č.746PDF18kBDOCŽádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří pro povolení vjezdu motorových vozidel RWE Transgas Net
 Usnesení č.747PDF18kBDOCCHKO Bílé Karpaty - výjimka pro vstup a sběr rostlin v Národní přírodní rezervaci (NPR) Čertoryje, NPR Zahrady pod Hájem a NPR Jazevčí za účelem studia druhů Gymnadenia densiflora a Gymnadenia conopsea, žadatelka RNDr. Jana Jersáková, PhD., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
 Usnesení č.748PDF18kBDOCŽádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Emilie Haškové, paní Stanislavy Vaníčkové a paní Ivy Fialové
 Usnesení č.749PDF17kBDOCŽádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.d), e) zákona pro TJ Auto Škoda Mladá Boleslav za účelem pořádání 27. ročníku dvouetapové cyklorallye Mladá Boleslav - Krkonoše - Mladá Boleslav
 Usnesení č.750PDF19kBDOCŽádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Jitky Janošťákové v k.ú. Budeč
 Usnesení č.751PDF28kBDOCInformace o stavu centrální úrovně monitorovacího systému strukturálních fondů pro období 2007-2013
    Příloha č.1PDF43kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 751
 Usnesení č.752PDF17kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky pro vjezd motorového vozidla, a to za účelem jednorázové autobusové dopravy zdravotně postižených občanů na vrchol Pradědu
 Usnesení č.753PDF18kBDOCKe Strategii boje proti sociálnímu vyloučení
 Usnesení č.754PDF26kBDOCŽádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o souhlas se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2009 v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy