Dokumenty vlády - 2009-12-14

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2009-12-14
     Program jednáníDOC77kB
     Dodatek č.1DOC30kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1536PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.1537PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009
 Usnesení č.1538PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 Usnesení č.1539PDF27kBDOCNávrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
 Usnesení č.1540PDF26kBDOCAnalýza využití strukturálních fondů pro řešení důsledků ekonomické krize
 Usnesení č.1541PDF23kBDOCInformace o plnění usnesení vlády ČR ze dne 19. října 2009 č. 1300 ke Zprávě o připravenosti České republiky na možnou další plynovou krizi
 Usnesení č.1542PDF18kBDOCProgram podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2010 a příprava střednědobého výhledu jeho financování na léta 2011 až 2015
    Příloha č.1PDF303kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1542
 Usnesení č.1543PDF27kBDOCNávrh na sjednání Dodatku k Mnohostrannému memorandu o porozumění o programu spolupráce NATO E-3A, týkajícího se přistoupení vlády České republiky a Dodatku k Memorandu o porozumění o provozu a zabezpečení sil vzdušného systému včasné výstrahy a řízení NATO, týkajícího se přistoupení vlády České republiky
 Usnesení č.1544PDF23kBDOCNávrhy na jmenování 13 rektorů veřejných vysokých škol
 Usnesení č.1545PDF28kBDOCNávrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 Usnesení č.1546PDF25kBDOCZpráva o účasti delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném neformálním zasedání Evropské rady dne 19. listopadu 2009 v Bruselu
 Usnesení č.1547PDF25kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2009 č. 1461 o obeslání 15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu
 Usnesení č.1548PDF28kBDOCNávrh na obeslání Dvacátého sedmého zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (Ženeva, Švýcarsko 14. – 18. prosince 2009)“
    Příloha č.1PDF25kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1548
 Usnesení č.1549PDF23kBDOCInformace o projektu "Pořízení lehkých obrněných vozidel"
 Usnesení č.1550PDF21kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
 Usnesení č.1551PDF26kBDOCZabezpečení sídla Územního pracoviště Brno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
    Příloha č.1PDF11kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1551
 Usnesení č.1552PDF26kBDOCNávrh usnesení vlády o Změně pravidel pro výběr kandidátů na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva a o změně usnesení vlády ze dne 26. srpna 2009 č. 1063
 Usnesení č.1553PDF19kBDOCUstanovení hodnotící komise k posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení pro uzavření rámcové smlouvy na dodávky kardiovertrů-defibrilátorů
 Usnesení č.1554PDF19kBDOCPříprava návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2011