Dokumenty vlády - 2010-02-08

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2010-02-08
     Program jednáníDOC113kB
     Dodatek č.1DOC34kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.100PDF26kBDOCKonvergenční program České republiky (leden 2010)
 Usnesení č.101PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 Usnesení č.102PDF25kBDOCNávrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1027)
    Příloha č.1PDF36kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 102
 Usnesení č.103PDF25kBDOCNávrh poslanců Vladimíry Lesenské, Dagmar Molendové, Ludvíka Hovorky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1026)
    Příloha č.1PDF21kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 103
 Usnesení č.104PDF25kBDOCZpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2009
 Usnesení č.105PDF26kBDOCPodnět Rady vlády ČR pro lidská práva k zajištění respektování odpovídajícího soukromí zaměstnanců na pracovišti
 Usnesení č.106PDF23kBDOCSouhrnné zprávy ze zasedání monitorovacích výborů operačních programů období 2004-2006 a monitorovacích výborů tématických a regionálních operačních programů období 2007-2013, které se konaly ve 2. pololetí 2009
 Usnesení č.107PDF17kBDOCVýsledek výběrového řízení na kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva - předložení kandidátní listiny České republiky
    Příloha č.1PDF19kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 107
 Usnesení č.108PDF20kBDOCUstanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v nadlimitní veřejné zakázce "Komplexní zajištění IS/ICT resortu zdravotnictví"
 Usnesení č.109PDF18kBDOCNávrh programu "Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace"
 Usnesení č.110PDF24kBDOCAnalýza důsledků restriktivních opatření v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany na schopnost rezortu Ministerstva obrany plnit úkoly vyplývající ze závazku účasti v nejpravděpodobnějších operacích
 Usnesení č.111PDF28kBDOCNávrh na ratifikaci Akt Světové poštovní unie, podepsaných na 24. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 23. července až 12. srpna 2008 v Ženevě
    Příloha č.1PDF20kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 111
 Usnesení č.112PDF24kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 2006 č. 87 k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
 Usnesení č.113PDF18kBDOCÚčast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 11. února 2010 v Bruselu
 Usnesení č.114PDF29kBDOCNávrh na obeslání 11. zvláštního zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a 11. Globálního fóra ministrů životního prostředí (Bali, Indonésie, 24. – 26. února 2010)
    Příloha č.1PDF27kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 114
 Usnesení č.115PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Jana Fischera na XXI. Zimních olympijských hrách ve Vancouveru a pracovní cesty do Spojených států amerických ve dnech 11. – 18. února 2010
 Usnesení č.116PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Syrské arabské republice a v Libanonské republice ve dnech 16.-18. února 2010
 Usnesení č.117PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Makedonie/FYROM Nikoly Gruevského v České republice ve dnech 8. – 10. února 2010
 Usnesení č.118PDF18kBDOCProdloužení termínu pro realizaci dispozic schválených u vybraných objektů
    Příloha č.1PDF25kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 118
 Usnesení č.119PDF17kBDOCVýchodiska z krize - politika vlády v krátkodobém a střednědobém horizontu
 Usnesení č.120PDF25kBDOCVýchodiska z krize - politika vlády v krátkodobém a střednědobém horizontu
 Usnesení č.121PDF17kBDOCProgram na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje "ALFA"
 Usnesení č.122PDF26kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci
 Usnesení č.123PDF18kBDOCUvolnění finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa na realizaci civilních rekonstrukčních projektů v rámci PRT Lógar v roce 2010
 Usnesení č.124PDF18kBDOCRozhodnutí vlády ve věci postupu dostavby dálnice D 11 a rušení usnesení vlády č. 1296 ze dne 15. října 2008
    Příloha č.1PDF21kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 124
 Usnesení č.125PDF25kBDOCNávrh poslanců Aleny Páralové, Zdeňka Škromacha, Miroslava Opálky a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
    Příloha č.1PDF21kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 125
 Usnesení č.126PDF25kBDOCNávrh poslanců Petra Nečase a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
    Příloha č.1PDF21kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 126
 Usnesení č.127PDF30kBDOCNávrh na obeslání simultánních mimořádných zasedání Konferencí smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
    Příloha č.1PDF26kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 127