Dokumenty vlády - 2010-12-07

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2010-12-07
     Program jednáníDOC99kB
     Dodatek č.1DOC31kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.873PDF25kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.874PDF19kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
 Usnesení č.875PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011
 Usnesení č.876PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.877PDF26kBDOCSenátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 167)
    Příloha č.1PDF25kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 877
 Usnesení č.878PDF25kBDOCSenátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 168)
    Příloha č.1PDF22kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 878
 Usnesení č.879PDF31kBDOCZpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k řešení ekologické revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji, k řešení odstranění ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje, k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu
 Usnesení č.880PDF26kBDOCZpráva o realizaci projektu "Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků" v roce 2010 a návrh na jeho ukončení
    Příloha č.1PDF29kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 880
 Usnesení č.881PDF28kBDOCVyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2010 a návrh jeho zajištění v roce 2011
 Usnesení č.882PDF29kBDOCObecná opatření k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva - prevence odebírání dětí ze sociálně ekonomických důvodů
 Usnesení č.883PDF25kBDOCNávrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2011
    Příloha č.1PDF20kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 883
 Usnesení č.884PDF22kBDOCPřekročení výdajového limitu Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2010
 Usnesení č.885PDF18kBDOCProgram ERC CZ na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 Usnesení č.886PDF18kBDOCProgram NÁVRAT na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 Usnesení č.887PDF18kBDOCNávrh na jmenování členky Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva a její náhradnice za Českou republiku
 Usnesení č.888PDF25kBDOCPokračování programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2011 a střednědobý výhled jeho financování na léta 2012 až 2013
    Příloha č.1PDF314kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 888
 Usnesení č.889PDF17kBDOCŽádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
 Usnesení č.890PDF19kBDOCŽádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 15
    Příloha č.1PDF549kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 890
 Usnesení č.891PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.892PDF15kBDOCNávrh na jmenování mluvčího vlády
 Usnesení č.893PDF15kBDOCNávrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární pomoci do Albánie
 Usnesení č.894PDF16kBDOCJmenování členů do Národní ekonomické rady vlády (NERV)
 Usnesení č.895PDF24kBDOCNávrh na odvolání ředitele SZIF
 Usnesení č.896PDF17kBDOCPoskytnutí peněžního daru do afghánského rozvojového programu „National Solidarity Program“