Dokumenty vlády - 2012-03-28

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-03-28
     Program jednáníDOC110kB
     Dodatek č.1DOC30kB
     Dodatek č.2DOC30kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.199PDF27kBDOCNávrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (ústavní zákon o celostátním referendu)
 Usnesení č.200PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o rychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
 Usnesení č.201PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.202PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod
 Usnesení č.203PDF26kBDOCNávrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandra Černého a Miloslavy Vostré na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění změn a doplňků, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (sněmovní tisk č. 610)
    Příloha č.1PDF39kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 203
 Usnesení č.204PDF25kBDOCNávrh poslancnů Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 618)
    Příloha č.1PDF24kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 204
 Usnesení č.205PDF25kBDOCNávrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Chvojky, Stanislava Humla, Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentáního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (sněmovní tisk č 624)
    Příloha č.1PDF29kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 205
 Usnesení č.206PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/22 "Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj"
 Usnesení č.207PDF26kBDOCStanovisko Ministerstva spravedlnosti ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.11/03 "Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem"
 Usnesení č.208PDF24kBDOCKontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/19 - Roční účetní a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2010
 Usnesení č.209PDF25kBDOCKontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/27 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru „Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště“
 Usnesení č.210PDF25kBDOCStanovisko MŠMT ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 10/20 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2010“
 Usnesení č.211PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/21 „Peněžní prostředky poskytované Ministerstvem zemědělství z národních zdrojů na podporu zemědělských aktivit podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“
 Usnesení č.212PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/29 „Peněžní prostředky určené na zlepšování životního prostředí a krajiny podle Programu rozvoje venkova“
 Usnesení č.213PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského a intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/28 „Peněžní prostředky určené na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podle Programu rozvoje venkova“
 Usnesení č.214PDF17kBDOCBezúplatný převod některého nemovitého majetku státu, s nímž má právo hospodařit podnik Vojenské lesy a statky ČR, s. p., do vlastnictví územních samosprávných celků
    Příloha č.1PDF33kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 214
 Usnesení č.215PDF18kBDOCInformace pro vládu o realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Příprava sídla GSA v budově MF Janovského“
 Usnesení č.216PDF23kBDOCSouhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2010
 Usnesení č.217PDF17kBDOCOdvolání a jmenování člena Dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, za Ministerstvo financí
 Usnesení č.218PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Egyptské arabské republice ve dnech 1. až 3. dubna 2012
 Usnesení č.219PDF25kBDOCNávrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Ázerbájdžánské republiky pana Ilhama Alijeva s manželkou v České republice ve dnech 4. až 6. dubna 2012
 Usnesení č.220PDF25kBDOCInformace o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Spolkové republice Německo dne 23. února 2012
 Usnesení č.221PDF25kBDOCZpráva o uskutečněné pracovní cestě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga do Státu Izrael ve dnech 31. ledna - 3. února 2012
 Usnesení č.222PDF32kBDOCNávrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 10.května 2010 č.343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků
    Příloha č.1PDF47kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 222