Dokumenty vlády - 2012-05-16

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-05-16
     Program jednáníDOC74kB
     Dodatek č.1DOC38kB
     Dodatek č.2DOC34kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.343PDF26kBDOCNávrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů, a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů
 Usnesení č.344PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.345PDF28kBDOCZpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2012
    Příloha č.1PDF22kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 345
 Usnesení č.346PDF25kBDOCInformace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 2012 a Aktualizace Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 – květen 2012
 Usnesení č.347PDF31kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády č. 156 ze dne 14. března 2012 ve věci Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technických herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům)
 Usnesení č.348PDF25kBDOCSouhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2011
    Příloha č.1PDF56kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 348
 Usnesení č.349PDF35kBDOCNávrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 – 2014 s výhledem na rok 2015
 Usnesení č.350PDF17kBDOCNávrh na financování projektů rychlého dopadu v Afghánistánu z prostředků resortu Ministerstva obrany České republiky
 Usnesení č.351PDF26kBDOCNávrh na prodloužení působení Provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar v Afghánistánu do poloviny roku 2013 a na podporu financování rekonstrukčních a rozvojových aktivit v provincii Lógar v roce 2013
 Usnesení č.352PDF25kBDOCFinanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2011
 Usnesení č.353PDF28kBDOCNávrh na obeslání vrcholné Konference Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji (Rio de Janeiro, Brazilská federativní republika, 20. - 22. června 2012)
    Příloha č.1PDF29kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 353
 Usnesení č.354PDF17kBDOCNařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015
 Usnesení č.355PDF29kBDOCNávrh na sjednání Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé
 Usnesení č.356PDF27kBDOCNávrh na sjednání Smlouvy o spolupráci v oblasti ochrany svědků
 Usnesení č.357PDF29kBDOCNávrh na sjednání Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
 Usnesení č.358PDF25kBDOCPodnět Kolegiu Nejvyššího kontrolního úřadu na změnu Plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2012
 Usnesení č.359PDF25kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády ze dne 7. března 2012 č.146
 Usnesení č.360PDF23kBDOCInformace o postupu při sloučení Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky a Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky