Dokumenty vlády - 2012-05-23

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-05-23
     Program jednáníDOC90kB
     Dodatek č.1DOC33kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.361PDF31kBDOCNávrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
 Usnesení č.362PDF27kBDOCNávrh zákona o pojistném na důchodové spoření a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
 Usnesení č.363PDF29kBDOCNávrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
 Usnesení č.364PDF22kBDOCStrategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2011 až 2015, a Akční plán opatření ke Strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2011 až 2015
 Usnesení č.365PDF30kBDOCNávrh Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007-2013 za období let 2010 - 2011 a návrh Akčního plánu Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007 -2013 na období 2012-2013
 Usnesení č.366PDF26kBDOCNávrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se na období 2014–2020 zavádí program „Evropa pro občany“
 Usnesení č.367PDF26kBDOCNávrh na změnu ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky
 Usnesení č.368PDF41kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2012
 Usnesení č.369PDF25kBDOCZpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2011
 Usnesení č.370PDF27kBDOCPrůběžná informace o aktuálním stavu postupu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012
 Usnesení č.371PDF32kBDOCNávrh na přístup k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. července 1995), k Protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Dublin, 27. září 1996), Druhému protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 19. června 1997), a k Protokolu o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 29. listopadu 1996)
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 371
 Usnesení č.372PDF31kBDOCNávrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu - otázky správy a řízení
 Usnesení č.373PDF26kBDOCInformace o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/18 "Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik“
 Usnesení č.374PDF20kBDOCÚčast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 23. – 24. května 2012 v Bruselu
 Usnesení č.375PDF31kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.376PDF27kBDOCNávrh na změnu pověření výkonem práv akcionáře ve společnosti OTE, a. s.