Dokumenty vlády - 2012-06-13

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-06-13
     Program jednáníDOC146kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.406PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
 Usnesení č.407PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.408PDF25kBDOCNávrh poslankyně Miroslavy Němcové na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 685)
    Příloha č.1PDF30kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 408
 Usnesení č.409PDF25kBDOCAnalýza whistleblowingu a ochrany oznamovatelů
 Usnesení č.410PDF20kBDOCHlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013
    Příloha č.1PDF215kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 410
 Usnesení č.411PDF18kBDOCÚprava Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011)
 Usnesení č.412PDF27kBDOCNávrh postupu pro přípravu systemizace v orgánech státní správy
    Příloha č.1PDF45kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 412
 Usnesení č.413PDF28kBDOCZahraniční rozvojová spolupráce v roce 2013 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2015
    Příloha č.1PDF34kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 413
 Usnesení č.414PDF34kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády ze dne 9. dubna 2010 č. 262, o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015
    Příloha č.1PDF28kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 414
    Příloha č.2PDF64kBDOC         Příloha č.2 k usnesení č. 414
    Příloha č.3PDF22kBDOC         Příloha č.3 k usnesení č. 414
 Usnesení č.415PDF25kBDOCRealizace národního přesídlovacího programu v roce 2012
 Usnesení č.416PDF23kBDOCPravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu (s nímž má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) na nové nabyvatele
 Usnesení č.417PDF25kBDOCKonečné vyhodnocení II. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a návrh dalšího postupu průběhu III. etapy
 Usnesení č.418PDF26kBDOCIdentifikace a návrh na zabezpečení finančních prostředků na přípravu a realizaci řešení protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy
 Usnesení č.419PDF24kBDOCVýroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice
 Usnesení č.420PDF25kBDOCInformace o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2011
 Usnesení č.421PDF24kBDOCVýroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2011
 Usnesení č.422PDF25kBDOCAnalýza typů dokumentů, nacházejících se v komerčních spisovnách, na jejichž ukládání je veřejný zájem
 Usnesení č.423PDF17kBDOCŽádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
 Usnesení č.424PDF24kBDOCZměna usnesení vlády České republiky ze dne 12. dubna 2006 č. 391, ve znění usnesení vlády ze dne 11. dubna 2007 č. 359 a ve znění usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 371, k Pravidlům pro vysílání občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí (financování)
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 424
 Usnesení č.425PDF24kBDOCNávrh na jmenování člena Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
 Usnesení č.426PDF28kBDOCNávrh na přístup k Úmluvě o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. května 1997)
    Příloha č.1PDF23kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 426
 Usnesení č.427PDF28kBDOCNávrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 Usnesení č.428PDF27kBDOCNávrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 Usnesení č.429PDF28kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě
 Usnesení č.430PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga v Černé Hoře ve dnech 21. – 22. června 2012
 Usnesení č.431PDF17kBDOCPoskytnutí opakovaného peněžního daru vysoké škole Kalifornská univerzita Los Angeles (UCLA) na uspořádání Regionálních blízkovýchodních bezpečnostních konferencí v Praze v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí.