Dokumenty vlády - 2012-06-26

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-06-26
     Program jednáníDOC93kB
     Dodatek č.1DOC34kB
     Dodatek č.2DOC36kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.457PDF37kBDOCPříprava státního rozpočtu České republiky na rok 2013 a střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015
 Usnesení č.458PDF20kBDOCNávrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015
    Příloha č.1PDF23kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 458
 Usnesení č.459PDF19kBDOCNaplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2013 a léta následující
 Usnesení č.460PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.461PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění se státním příspěvkem v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení pro pojišťovnictví v právu Evropské unie
 Usnesení č.462PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.463PDF19kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb.
 Usnesení č.464PDF26kBDOCSenátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 699)
    Příloha č.1PDF29kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 464
 Usnesení č.465PDF26kBDOCNávrh poslanců Leoše Hegera, Borise Šťastného, Aleše Roztočila, Marka Šnajdra, Jiřího Štětiny a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (sněmovní tisk č. 700)
    Příloha č.1PDF22kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 465
 Usnesení č.466PDF26kBDOCNávrh poslanců Bořivoje Šarapatky, Milana Šťovíčka a Tomáše Úlehly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 701)
    Příloha č.1PDF31kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 466
 Usnesení č.467PDF27kBDOCVyrozumění veřejného ochránce práv k nenaplňování práva na spravedlivý proces soudy
 Usnesení č.468PDF19kBDOCNávrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2012 a výhled na 1. pololetí 2013
    Příloha č.1PDF96kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 468
    Příloha č.2PDF89kBDOC         Příloha č.2 k usnesení č. 468
 Usnesení č.469PDF27kBDOCProjektový záměr PPP D3 v Jihočeském kraji
 Usnesení č.470PDF27kBDOCAktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)
 Usnesení č.471PDF26kBDOCInformace o přípravě III. etapy realizace protipovodňových opatření
 Usnesení č.472PDF46kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2012
 Usnesení č.473PDF25kBDOCZměna Příspěvkového řádu Agrární komory České republiky
 Usnesení č.474PDF27kBDOCVyjádření vlády k žádosti obce Chlumec o stanovení městem
 Usnesení č.475PDF26kBDOCNávrh na sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
 Usnesení č.476PDF20kBDOCÚčast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 28. – 29. června 2012 v Bruselu
 Usnesení č.477PDF26kBDOCInformace o přípravě významné veřejné zakázky v oblasti informatiky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
 Usnesení č.478PDF20kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo ve dnech 1. – 2. července 2012
 Usnesení č.479PDF18kBDOCNávrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republiky
 Usnesení č.480PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.481PDF29kBDOCNávrh na obeslání konference OSN o Smlouvě o obchodu se zbraněmi delegací České republiky a stanovení zásad jejího postupu
 Usnesení č.482PDF27kBDOCSouhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč)