Dokumenty vlády - 2012-07-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-07-19
     Program jednáníDOC130kB
     Dodatek č.1DOC32kB
     UpozorněníDOC29kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.533PDF28kBDOCNávrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
 Usnesení č.534PDF19kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
 Usnesení č.535PDF26kBDOCSenátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 718)
    Příloha č.1PDF31kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 535
 Usnesení č.536PDF27kBDOCSenátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 719)
    Příloha č.1PDF35kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 536
 Usnesení č.537PDF26kBDOCSenátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. (sněmovní tisk č. 720)
    Příloha č.1PDF41kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 537
 Usnesení č.538PDF26kBDOCSenátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 721)
    Příloha č.1PDF33kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 538
 Usnesení č.539PDF26kBDOCNávrh poslanců Michala Babáka, Kateřiny Klasnové, Radka Johna a Jany Drastichové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 738)
    Příloha č.1PDF30kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 539
 Usnesení č.540PDF27kBDOCNávrh poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana Fuksy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 741)
    Příloha č.1PDF30kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 540
 Usnesení č.541PDF27kBDOCNávrh poslanců Michala Babáka, Radka Johna, Kateřiny Klasnové a Jany Drastichové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodník zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (sněmovní tisk č. 742)
    Příloha č.1PDF27kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 541
 Usnesení č.542PDF27kBDOCNávrh poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana Fuksy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 743)
    Příloha č.1PDF27kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 542
 Usnesení č.543PDF19kBDOCHarmonogram předložení návrhů změn zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
    Příloha č.1PDF76kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 543
 Usnesení č.544PDF27kBDOCZpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2011
    Příloha č.1PDF22kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 544
 Usnesení č.545PDF20kBDOCNárodní zpráva České republiky pro druhý cyklus Univerzálního periodického přezkumu 2008 – 2012
 Usnesení č.546PDF29kBDOCVyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí
 Usnesení č.547PDF29kBDOCNávrh usnesení vlády ČR ke změně usnesení vlády č. 641/2008 a č. 41/2010
    Příloha č.1PDF47kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 547
 Usnesení č.548PDF28kBDOCNávrh dalšího postupu těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka
 Usnesení č.549PDF30kBDOCAktualizace dokumentace programu č. 134 120 - Program péče o národní kulturní poklad
    Příloha č.1PDF24kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 549
 Usnesení č.550PDF19kBDOCZpráva o plnění úkolů obsažených v Obecných opatřeních k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva – prevence odebírání dětí z péče rodičů ze sociálně ekonomických důvodů
 Usnesení č.551PDF27kBDOCVýroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2011 a roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2011
    Příloha č.1PDF23kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 551
 Usnesení č.552PDF21kBDOCNárodní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 Usnesení č.553PDF29kBDOCNávrh na ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci (Mérida, 11. prosince 2003)
    Příloha č.1PDF23kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 553
 Usnesení č.554PDF18kBDOCZrušení stupně utajení u usnesení vlády ze dne 19. června 2012 č. 456/V
 Usnesení č.555PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.556PDF26kBDOCFiskální strategie ČR ve světle nové makroekonomické predikce
 Usnesení č.557PDF40kBDOCUstanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikací
 Usnesení č.558PDF24kBDOCZpráva o zajištění obrany České republiky 2011 č.j. D155/2012
 Usnesení č.559PDF25kBDOCDopad výběrového řízení na výstavbu 3. a 4. bloku Jaderné elekrárny Temelín na vztahy České republiky se sousedními státy č.j. V121/2012
 Usnesení č.560PDF28kBDOCNávrh na další optimalizaci skladby a množství ochraňovaných hmotných rezerv č.j. V129/2012