Dokumenty vlády - 2012-07-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-07-25
     Program jednáníDOC113kB
     Dodatek č.1DOC47kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.565PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.566PDF27kBDOCNávrh poslanců Jana Farského, Petra Gazdíka, Karolíny Peake, Jaroslava Plachého, Radka Johna, Jeronýma Tejce, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 740)
    Příloha č.1PDF42kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 566
 Usnesení č.567PDF26kBDOCNávrh poslanců Radka Johna, Kateřiny Klasnové, Michala Babáka a Jany Drastichové na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o prokazování zdrojů k jeho nabytí (sněmovní tisk. č. 748)
    Příloha č.1PDF35kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 567
 Usnesení č.568PDF26kBDOCNávrh poslanců Jana Chvojky, Jaroslava Krákory, Pavla Antonína a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 752)
    Příloha č.1PDF27kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 568
 Usnesení č.569PDF27kBDOCNávrh legislativní úpravy jmenování zástupců státu a územních samospráv do orgánů společností s majetkovou účastí státu a územních samospráv
 Usnesení č.570PDF32kBDOCNávrh na zajištění činnosti Agentury pro sociální začleňování v letech 2013-2015 ve struktuře Úřadu vlády České republiky
    Příloha č.1PDF21kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 570
 Usnesení č.571PDF31kBDOCNarovnání právních vztahů mezi Českou republikou a skupinou CTP
 Usnesení č.572PDF25kBDOCVeřejná zakázka Modernizace tratě Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí
 Usnesení č.573PDF30kBDOCRozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 246)
    Příloha č.1PDF68kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 573
 Usnesení č.574PDF20kBDOCŽádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 24
    Příloha č.1PDF356kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 574
 Usnesení č.575PDF28kBDOCŽádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly 322 Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2012 a souhlas s posílením rozpočtu české části spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace
 Usnesení č.576PDF29kBDOCŽádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o povolení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2012 v kapitole 329 – Ministerstvo zemědělství z důvodu financování projektu spolufinancovaného EU
 Usnesení č.577PDF43kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2012
 Usnesení č.578PDF28kBDOCZpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011
 Usnesení č.579PDF19kBDOCVýroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2011
 Usnesení č.580PDF19kBDOCŽádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
 Usnesení č.581PDF29kBDOCVyhodnocení nákladů spojených s členstvím České republiky v mezinárodních organizacích
 Usnesení č.582PDF29kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Královstvím Saudské Arábie o leteckých dopravních službách
 Usnesení č.583PDF27kBDOCZpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničí Belgického království Didiera Reynderse v České republice dne 21. června 2012
 Usnesení č.584PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.585PDF34kBDOCNávrh na změnu Statutu a obměnu členů Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost
    Příloha č.1PDF81kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 585
 Usnesení č.586PDF19kBDOCŽádost o výjimku ze zapojení se do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva obrany
 Usnesení č.587PDF29kBDOCNávrh usnesení ke jmenování zástupce České republiky do správní rady College of Europe pro čtvrté funkční období a úprava financování členského příspěvku College of Europe
 Usnesení č.588PDF26kBDOCInformace o jednání se švédskou stranou o možnostech překlenovacího řešení ochrany vzdušného prostoru České republiky dalším provozování letounů JAS-39 Gripen č.j. V140/2012
 Usnesení č.589PDF28kBDOCMateriál ministra dopravy a ministra financí k řešení problematiky financování projektu SOKP 514 Lahovice - Slivenec č.j. D162/2012