Dokumenty vlády - 2012-10-03

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-10-03
     Program jednáníDOC115kB
     Dodatek č.1DOC34kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.710PDF30kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.711PDF27kBDOCNávrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu Českou národní bankou
 Usnesení č.712PDF27kBDOCNávrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 Usnesení č.713PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.714PDF20kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 Usnesení č.715PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.716PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.717PDF19kBDOCNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
 Usnesení č.718PDF19kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 Usnesení č.719PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
 Usnesení č.720PDF28kBDOCNávrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č. …/2012 o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles 2020“) na nezúčastněné členské státy
 Usnesení č.721PDF19kBDOCNárodní program snižování emisí ze zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů
 Usnesení č.722PDF18kBDOCNávrh na změnu v monitoringu hospodaření obcí
 Usnesení č.723PDF25kBDOCNávrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2012
 Usnesení č.724PDF20kBDOCŽádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 25
    Příloha č.1PDF321kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 724
 Usnesení č.725PDF27kBDOCNávrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2012
 Usnesení č.726PDF30kBDOCNávrh na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvě
    Příloha č.1PDF27kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 726
    Příloha č.2PDF28kBDOC         Příloha č.2 k usnesení č. 726
 Usnesení č.727PDF26kBDOCZávěrečné vyhodnocení cílů programu reprodukce majetku 214 210 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Hasičského záchranného sboru České republiky
 Usnesení č.728PDF26kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Srbskou republikou o rozvojové spolupráci
 Usnesení č.729PDF30kBDOCNávrh na obeslání Mimořádného kongresu Světové meteorologické organizace (Ženeva, Švýcarsko, 29. – 31. října 2012)
    Příloha č.1PDF24kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 729
 Usnesení č.730PDF30kBDOCNávrh na obeslání jedenáctého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (8. – 19. října 2012, Hyderabad, Indie)
    Příloha č.1PDF32kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 730
 Usnesení č.731PDF27kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Spolkové republiky Německo Joachima Gaucka v České republice dne 10. října 2012
 Usnesení č.732PDF28kBDOC2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012
 Usnesení č.733PDF28kBDOCZvýšení kvóty České republiky v Mezinárodním měnovém fondu v rámci 14. všeobecné revize kvót
 Usnesení č.734PDF20kBDOCZrušení stupně utajení u usnesení vlády ze dne 25. července 2012 č. 589/D
 Usnesení č.735PDF32kBDOCInformace k aktuálnímu vývoji situace v souvislosti se zvýšeným výskytem intoxikací metylalkoholem - stav ke dni 2.10.2012
 Usnesení č.736PDF25kBDOCNávrh na využití jména Václava Havla ve spojení s letištěm Praha - Ruzyně