Dokumenty vlády - 2012-11-28

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-11-28
     Program jednáníDOC97kB
     Dodatek č.1DOC41kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.861PDF27kBDOCNávrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
 Usnesení č.862PDF29kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.863PDF26kBDOCSenátní návrh zákona, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů (sněmovní tisk č. 838)
    Příloha č.1PDF32kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 863
 Usnesení č.864PDF26kBDOCNávrh poslanců Jana Husáka, Ludmily Bubeníkové, Václava Cempírka, Jaroslava Ečka, Františka Laudáta a Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 836)
    Příloha č.1PDF29kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 864
 Usnesení č.865PDF26kBDOCNávrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (sněmovní tisk č. 839)
    Příloha č.1PDF34kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 865
 Usnesení č.866PDF27kBDOCNávrh poslanců Michala Babáka, Davida Kádnera a Kateřiny Klasnové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 844)
    Příloha č.1PDF33kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 866
 Usnesení č.867PDF44kBDOCPodklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 867
 Usnesení č.868PDF20kBDOCNávrh usnesení vlády k sestavování konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu
 Usnesení č.869PDF19kBDOCŽádost o výjimku ze zapojení do resortního systému centralizovaného zadávání
    Příloha č.1PDF139kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 869
 Usnesení č.870PDF46kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2012
 Usnesení č.871PDF27kBDOCDotační programy zemědělství pro rok 2013, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.872PDF26kBDOCInformace o vzniku pracovní skupiny NERV pro KPI ve veřejné správě a spolupráce se státní správou
 Usnesení č.873PDF26kBDOCNávrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2012 a zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2012, návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce pro členy poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2012 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2012
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 873
    Příloha č.2PDF23kBDOC         Příloha č.2 k usnesení č. 873
 Usnesení č.874PDF27kBDOCZpráva o průběhu a výsledcích pracovní cesty prezidenta republiky Václava Klause do Laosu na 9. summit ASEM ve dnech 3. - 7. listopadu 2012
 Usnesení č.875PDF19kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Kosovské republiky Envera Hoxhaje v České republice ve dnech 2. – 3. prosince 2012
 Usnesení č.876PDF20kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013
 Usnesení č.877PDF27kBDOCNávrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly Ministerstvo vnitra v roce 2012
 Usnesení č.878PDF20kBDOCSměrnice pro expertní jednání o návrhu nového znění Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky (včetně nového znění Stanov Mezinárodní investiční banky)
 Usnesení č.879PDF28kBDOCNávrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Maďarsku ve dnech 4.- 5. prosince 2012
 Usnesení č.880PDF25kBDOCInformace k průběhu přímé volby prezidenta republiky
 Usnesení č.881PDF25kBDOCInformace o vzdání se funkce zástupkyně hlavního hygienika České republiky
 Usnesení č.882PDF29kBDOCNávrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě
 Usnesení č.883PDF26kBDOCNávrh na zpětvzetí návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a 2015 (sněmovní tisk 813) z projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky