Dokumenty vlády - 2012-12-05

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-12-05
     Program jednáníDOC104kB
     Dodatek č.1DOC41kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.884PDF25kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.885PDF26kBDOCNávrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin
 Usnesení č.886PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
 Usnesení č.887PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
 Usnesení č.888PDF25kBDOCNávrh poslance Víta Bárty na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 848)
    Příloha č.1PDF27kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 888
 Usnesení č.889PDF24kBDOCStanovisko MŠMT ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/17 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na prioritní osu Počáteční vzdělávání“
 Usnesení č.890PDF28kBDOCKontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 11/33 "Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané státní fondy" - stanoviska MMR, MŽP a MK
 Usnesení č.891PDF23kBDOCKontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/26 "Účetní závěrka a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2011"
 Usnesení č.892PDF25kBDOCTeze k zavedení nové informační povinnosti právnických osob, které vstupují do smluvních vztahů s veřejným sektorem
 Usnesení č.893PDF26kBDOCNávrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti
 Usnesení č.894PDF27kBDOCZajištění koordinace, financování a realizace vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadů
    Příloha č.1PDF44kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 894
 Usnesení č.895PDF25kBDOCZměna statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a návrh na jmenování místopředsedů Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
    Příloha č.1PDF31kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 895
 Usnesení č.896PDF25kBDOCNávrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2012 a zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 2012
    Příloha č.1PDF24kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 896
 Usnesení č.897PDF25kBDOCNávrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2012 a zpráva o činnosti Technologické agentury České republiky za rok 2012
    Příloha č.1PDF23kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 897
 Usnesení č.898PDF28kBDOCPozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb prezidenta České republiky
 Usnesení č.899PDF25kBDOCPokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2013 a střednědobý výhled jeho financování na léta 2014 a 2015
 Usnesení č.900PDF27kBDOCNávrh přístupu České republiky k Dohodě o zřízení Evropské Molekulární Biologické Laboratoře (EMBL)
 Usnesení č.901PDF28kBDOCNávrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 Usnesení č.902PDF28kBDOCNávrh na obeslání 31. zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (11. – 13. prosince 2012, Ženeva, Švýcarsko)
    Příloha č.1PDF23kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 902
 Usnesení č.903PDF17kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy Svobodného státu Sasko Stanislawa Tillicha v České republice dne 7. prosince 2012.
 Usnesení č.904PDF25kBDOCNávrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče v České republice ve dnech 9. - 11. prosince 2012
 Usnesení č.905PDF26kBDOCZpráva o účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga na ministerském zasedání mezi EU a Ligou arabských států v Káhiře dne 13. listopadu 2012
 Usnesení č.906PDF26kBDOCNávrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2013
 Usnesení č.907PDF27kBDOCInformace o plnění hlavních úkolů podle harmonogramu optimalizace vojenských újezdů k 30. listopadu 2012
 Usnesení č.908PDF24kBDOCNávrh dokončení přezbrojení resortu Ministerstva obrany ručními palnými zbraněmi jednotlivce
 Usnesení č.909PDF25kBDOCInformace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2013
 Usnesení č.910PDF24kBDOCInformace o stavu procesu výběru strategického investora do společnosti České aeroline a.s. - naplňování usnesení vlády České republiky č. 817 ze dne 8. listopadu 2012
 Usnesení č.911PDF26kBDOCUstanovení hodnotící komise k posouzení a hodnocení nabídek podaných k nadlimitní veřejné zakázce "Pořízení aplikace MS 2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje"