Dokumenty vlády - 2013-02-27

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2013-02-27
     Program jednáníDOC115kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.125PDF25kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.126PDF25kBDOCZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
 Usnesení č.127PDF25kBDOCNávrh zákona o zvláštních řízeních soudních
 Usnesení č.128PDF25kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 Usnesení č.129PDF25kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 Usnesení č.130PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
 Usnesení č.131PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.132PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády o podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (podmínky pro ocenění výsledků výzkumu, vývoje a inovací)
 Usnesení č.133PDF25kBDOCNávrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znení pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 907)
    Příloha č.1PDF26kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 133
 Usnesení č.134PDF24kBDOCNávrh poslance Davida Ratha na vydání zákona o regulaci chovu bojových plemen psů (sněmovní tisk č. 908)
    Příloha č.1PDF36kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 134
 Usnesení č.135PDF18kBDOCNávrh na podporu využití Národní soustavy kvalifikací a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.136PDF28kBDOCNávrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
 Usnesení č.137PDF17kBDOCVyjádření České republiky k doporučením obsaženým ve zprávě pracovní skupiny k Universálnímu periodickému přezkumu
 Usnesení č.138PDF31kBDOCInformace o aktuálním stavu zadávacího řízení na veřejnou zakázku Poskytování služeb KIVS 2013-2017
 Usnesení č.139PDF17kBDOCOdůvodnění významné veřejné zakázky „Lokalizační a záznamová zařízení“ v nadlimitním otevřeném řízení
 Usnesení č.140PDF18kBDOCStatut Státního fondu kinematografie - část Filmové pobídky
    Příloha č.1PDF236kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 140
    Příloha č.2PDF25kBDOC         Příloha č.2 k usnesení č. 140
 Usnesení č.141PDF27kBDOCSoučasný stav realizace projektů v oblasti Smart Administration financovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, u nichž je ohroženo čerpání prostředků
 Usnesení č.142PDF36kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2013
 Usnesení č.143PDF26kBDOCAnalýza možností zvýšení ochoty daňových poplatníků dobrovolně plnit povinnosti dané daňovými právními předpisy prostřednictvím zmírnění některých správních či trestních sankcí
 Usnesení č.144PDF23kBDOCNávrh usnesení vlády, kterým se zrušuje bod II. usnesení vlády ze dne 7.5.2003 č. 437, k návrhu závazného aktualizovaného věcného a časového harmonogramu přípravy a výstavby dálnice D47
 Usnesení č.145PDF25kBDOCInformace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2012
 Usnesení č.146PDF17kBDOCNávrh na změnu Programu Technologické agentury České republiky na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence
 Usnesení č.147PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga v Moldavské republice ve dnech 28. února – 1. března 2013
 Usnesení č.148PDF17kBDOCZpětvzetí žaloby v řízení T-194/07 Česká republika proti Komisi, ve věci zrušení rozhodnutí Evropské komise o národním alokačním plánu pro přidělení povolenek na emise skleníkových plynů na období 2008 až 2012
 Usnesení č.149PDF24kBDOCInformace k návrhu zákona o veřejném rejstříku právnických a fyzických osob a o jeho vztahu k rejstříku spolků
 Usnesení č.150PDF18kBDOCNominace kandidáta za Českou republiku na funkci soudce Tribunálu v rámci Soudního dvora Evropské unie
 Usnesení č.151PDF24kBDOCZpráva o činnosti Národního bezpečnostního úřadu v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2012 č.j. V26/2013