Dokumenty vlády - 2013-05-15

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2013-05-15
     Program jednáníDOC152kB
     Dodatek č.1DOC54kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.333PDF19kBDOCStanovisko vlády České republiky k přístupu pracovníků Chorvatské republiky na trh práce České republiky po vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie 1. července 2013
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 333
 Usnesení č.334PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.335PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.336PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.337PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.338PDF20kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 587/2006 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství
 Usnesení č.339PDF26kBDOCNávrh poslanců Pavla Staňka, Jany Suché, Jana Bureše, Jana Pajera, Stanislava Polčáka, Josefa Tancoše a Jana Chvojky na vydání zákona o Rozhodčím soudu pro sport (sněmovní tisk č. 984)
    Příloha č.1PDF28kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 339
 Usnesení č.340PDF28kBDOCZpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2013
    Příloha č.1PDF32kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 340
 Usnesení č.341PDF27kBDOCNávrh sledování klíčových výkonových ukazatelů (KPI) ve veřejné správě
 Usnesení č.342PDF27kBDOCProgram pro podporu boje s korupcí - Souhrnná zpráva s požadavky na zabezpečení finančního krytí realizace vybraných úkolů ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
 Usnesení č.343PDF25kBDOCInformace o možnostech řešení regulace lobbingu v České republice jinak než speciálním zákonem
 Usnesení č.344PDF31kBDOCStrategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
    Příloha č.1PDF24kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 344
 Usnesení č.345PDF27kBDOCKoncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství
 Usnesení č.346PDF28kBDOCSouhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2011
    Příloha č.1PDF29kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 346
 Usnesení č.347PDF26kBDOCZpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do roku 2020 za rok 2012
 Usnesení č.348PDF27kBDOCSouhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2012
    Příloha č.1PDF70kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 348
 Usnesení č.349PDF32kBDOCZvýšení účasti ČR v unijních projektech Twinning a TAIEX v zemích sousedství EU
 Usnesení č.350PDF30kBDOCZpráva o realizaci projektu výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure (ELI)
 Usnesení č.351PDF27kBDOCInformace o průběhu a výsledcích Světové konference o mezinárodních telekomunikacích (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 3. až 14. 12. 2012)
 Usnesení č.352PDF27kBDOCNávrh usnesení vlády České republiky k souhlasu s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zajištění české části spolufinancování Operačního programu Životní prostředí v rámci výdajů programu 153 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOHS v roce 2013
 Usnesení č.353PDF28kBDOCZpráva o extremismu na území České republiky v roce 2012, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu v roce 2012 a Koncepce boje proti exremismu pro rok 2013
 Usnesení č.354PDF25kBDOCZpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za rok 2012
 Usnesení č.355PDF25kBDOCNávrh zprávy o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012
 Usnesení č.356PDF19kBDOCNávrh na stanovení platu předsedkyně Technologické agentury České republiky a předsedy Grantové agentury České republiky
 Usnesení č.357PDF18kBDOCNávrh na odvolání člena vědecké rady Grantové agentury České republiky
 Usnesení č.358PDF27kBDOCŽádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu se změnou závazný ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 334 - Ministerstvo kultury na rok 2013 podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 Usnesení č.359PDF30kBDOCNávrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Sultanátem Omán o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní
 Usnesení č.360PDF29kBDOCStanovisko k instrumentům MOP přijatým na 101. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2012
    Příloha č.1PDF24kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 360
 Usnesení č.361PDF35kBDOCNávrh na obeslání 102. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 5. – 20. června 2013)
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 361
 Usnesení č.362PDF20kBDOCÚčast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 v Bruselu
 Usnesení č.363PDF21kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní cesty místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny, zemí Východního partnerství, Irska, Litvy a zástupců Evropské komise dne 17. května 2013 v Krakově
 Usnesení č.364PDF28kBDOCZpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky Petra Nečase v Afghánské islámské republice ve dnech 12.-14. dubna 2013
 Usnesení č.365PDF28kBDOCZpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády P. Nečase ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska dne 17. 4. 2013
 Usnesení č.366PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákony v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
 Usnesení č.367PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.368PDF30kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 Usnesení č.369PDF29kBDOCNávrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
 Usnesení č.370PDF18kBDOCNávrh na jmenování předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu