Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-06-18

Dodatek č.1
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2252/07
V Praze dne 11.06.2007

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v pondělí 18. června 2007 v 9.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


A. Evropská agenda:


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice 
B. K projednání s rozpravou:


2.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysíláníč.j. 765/07 - rozdáno ve schůzi vlády 30.5.2007Předkládají: ministři vnitra a kultury

 


3.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyč.j. 754/07 - předběžně rozesláno dne: 25.05.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 6.6.2007Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisůč.j. 627/07 - předběžně rozesláno dne: 07.05.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 8.6.2007Předkládá: ministr financí

 


5.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůč.j. 556/07 - předběžně rozesláno dne: 25.04.2007; stanovisko Legislativní rady vlády rozesláno 11.6.2007Předkládá: ministr spravedlnosti

 


6.

Návrh věcného záměru zákona o kontrole a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím uvedeného zákonač.j. 594/07 - předběžně rozesláno dne: 02.05.2007; stanovisko Legislativní rady vlády rozesláno 8.6.2007Předkládá: ministr vnitra

 


7.

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007č.j. 775/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: ministr zemědělství

 


8.

Návrh nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podnikuč.j. 567/07 - předběžně rozesláno dne: 25.04.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 8.6.2007Předkládá: ministr vnitra

 


9.

Návrh poslanců Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše, Ladislava Skopala a Přemysla Rabase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a zákona č. 178/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 220)č.j. 722/07 - předběžně rozesláno dne: 23.05.2007Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 


10.

Souhrnná zpráva o plnění „Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů“ v roce 2006č.j. 672/07 - bod 10 schůze vlády 4.6.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


11.

Zpráva o korupci v České republice za léta 2005 – 2006 a o plnění Aktualizovaného vládního programu boje proti korupcič.j. 878/07 - předběžně rozesláno dne: 11.06.2007Předkládá: ministr vnitra

 


12.

Návrh Akčního plánu plnění opatření Národní strategie informační bezpečnostič.j. 871/07 - předběžně rozesláno dne: 11.06.2007Předkládá: ministr vnitra

 


13.

Návrh na přijetí materiálu "Metodika k používání některých všeobecných technických specifikací při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních počítačů"č.j. 870/07 - předběžně rozesláno dne: 11.06.2007Předkládá: ministr vnitra

 


14.

Žádost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí částky 500 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy na financování informačních a komunikačních služeb ve školách v roce 2007 a souhlas s čerpáním prostředků rezervního fondu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 80 mil. Kčč.j. 458/07 - bod 15 schůze vlády 11.6.2007Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy


15.

Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2006 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2006č.j. 853/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007Předkládá: ministr zemědělství

 

C. K projednání bez rozpravy:


16.

Zpráva o stavu romských komunit za rok 2006 a Informace o plnění usnesení vlády, týkající se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2006č.j. 840/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007Předkládá: ministryně D. Stehlíková

 


17.

Návrh programu "Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky"č.j. 839/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007Předkládá: ministryně obrany

 


18.

Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec až prosinec 2006č.j. 858/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007Předkládá: ministryně obrany

 


19.

Aktualizace Statutu Českého statistického úřadu schváleného usnesením vlády České republiky č. 1160 ze dne 7. listopadu 2001č.j. 860/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007Předkládá: předseda Českého statistického úřadu

 


20.

Změna volebního řádu Agrární komory České republikyč.j. 855/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007Předkládá: ministr zemědělství

 


21.

Úhrada členských příspěvků mezinárodním organizacím v resortu - Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2007č.j. 852/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

 


22.

Členský příspěvek České republiky v mezinárodní organizaci daňových správ CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias)č.j. 872/07 - předběžně rozesláno dne: 11.06.2007Předkládá: ministr financí

 


23.

Oficiální návštěva bulharského místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Ivajlo Kalfina v ČR ve dnech 27. a 28. června 2007č.j. 846/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


24.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory pro konání cyklistického závodu "Jizerskohorský muž", dne 7.7.2007č.j. 830/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


25.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky pro vjezd sněžného vozidla, Kässbohrer Pisten Bully 100, za účelem zimní údržby rekreačního areálu a nepovolení výjimky za účelem úpravy lyžařských běžeckých tratíč.j. 831/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


26.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, pro zavedení intenzivního chovu dančí a vysoké zvěře v k.ú. Chudolazyč.j. 832/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


27.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čantoryje a to za účelem botanického výzkumu v rámci diplomové práceč.j. 833/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


28.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Hrabanovská černava a Národní přírodní rezervace Polabská černava pro vstup, a to za účelem výzkumuč.j. 834/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


29.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří pro povolení vjezdu a stání osobního motorového vozidlač.j. 835/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


30.

CHKO Bílé Karpaty, Národní přírodní rezervace (NPR) Zahrady pod Hájem - povolení vstupu a odchytu brouků za účelem zpracování jejich inventarizačního průzkumu, žadatel Jan Habarta, bytem Velká nad Veličkouč.j. 837/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


31.

Přírodní rezervace (PR) Krvavý a Kačležský rybník - povolení odchytu a kroužkování ptáků v rámci projektu CES, žadatelé Petr Malčák a Miloš Chaloupka z Českých Budějovicč.j. 838/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


32.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Malý a Velký štít, a to za účelem provedení hospodářských opatřeníč.j. 864/07 - předběžně rozesláno dne: 11.06.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


33.

Národní přírodní rezervace (NPR) Bohdanečský rybník a rybník Matka - povolení vstupu, vjezdu a odchytu živočichů za účelem provádění monitoringu ptáků a obojživelníků pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, žadatelka prom. biol. Světlana Vránová, bytem Semtínská 288, 533 53 Pardubice - Ohrazeniceč.j. 880/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


34.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb. pro Autoklub Vsetín – město v AČR za účelem pořádání automobilové soutěže „Valašský klobúk 2007“ ve dnech 4. – 5. srpna 2007.č.j. 881/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


35.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko pro stavbu systému čištění odpadních vod a kanalizace v k.ú. Houskač.j. 882/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


36.

Národní přírodní rezervace (NPR) Mionší v CHKO Beskydy - povolení vstupu za účelem fotografování pro publikaci "Beskydský prales Mionší", žadatel Ing. Česlav Hanzlik, Okružní 931, 735 14 Orlová - Lutyněč.j. 883/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


37.

CHKO Blanský les, Národní přírodní rezervace (NPR) Vyšenské kopce - povolení vstupu za účelem zpracování bakalářské a magisterské práce studentky Zuzany Chlumské z Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma expanze zde nepůvodního druhu jasanu ztepilého, žadatel Prof . RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., děkan fakultyč.j. 884/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


38.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a v § 26 odst 3 písm. a), a v § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Adršpašsko-teplické skály a I. zóny CHKO Broumovsko, a to za účelem provedení zásahů řízené obnovyč.j. 885/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


39.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní památky Čubernice pro odstranění dřevin v prostoru ochranného pásma VN46č.j. 886/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


40.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 v § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) tohoto zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek a Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen, a to za účelem provozu sezónní základny pro koně, poníky a kozy na pozemku parc. č. 657 v k.ú. Klentniceč.j. 887/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


41.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), b) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a to za účelem vybudování protierozních opatření na toku Metuječ.j. 888/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


42.

Povolení výjimky podle ustanovení §§ 43 a 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales a to za účelem výzkumu lesních porostůč.j. 889/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


43.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a to za účelem natáčení pohádkového filmu s názvem "Toastie"č.j. 890/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 D. Různé
* * *

Pro informaci:


1.

Využití finančních prostředků na poválečnou rekonstrukci a obnovu Irácké republiky v roce 2006 dle usnesení vlády ze dne 12. května 2003 č. 468č.j. 857/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


2.

Analýza uzavřených smluv státních podniků a připravovaných výběrových řízení na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizacíč.j. 873/07 - předběžně rozesláno dne: 11.06.2007Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 


3.

Zpráva o naplňování cílů Národní politiky pro vysokorychlostní přístup jako informace členům vládyč.j. 869/07 - předběžně rozesláno dne: 11.06.2007Předkládá: ministr vnitra

 


4.

Zpráva o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2006č.j. 862/07 - předběžně rozesláno dne: 11.06.2007Předkládá: PV, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 


5.

Informace o výsledcích činnosti a hospodaření České konsolidační agentury za rok 2006č.j. 829/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007Předkládá: ministr financí

 


6.

Zpráva o činnosti Rady vlády České republiky pro lidská práva v roce 2006č.j. 859/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007Předkládá: ministryně D. Stehlíková

 


7.

Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2006č.j. 847/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


8.

Zpráva o činnosti Ústřední povodňové komiseč.j. 877/07 - předběžně rozesláno dne: 11.06.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


9.

Informace o účasti delegace České republiky na výročním zasedání Evropské banky pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) v Kazani ve dnech 20.-21. května 2007č.j. 865/07 - předběžně rozesláno dne: 11.06.2007Předkládá: ministr financí

 


10.

Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 8. května 2007 v Bruseluč.j. 849/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007Předkládá: ministr financí

 


11.

Zpráva ze zasedání Rady pro zemědělství a rybářství konaného ve dnech 7. a 8. května 2007č.j. 854/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007Předkládá: ministr zemědělství

 


12.

Zpráva ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost konané ve dnech 21.-22. května 2007č.j. 866/07 - předběžně rozesláno dne: 11.06.2007Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 


13.

Informace o průběhu a výsledcích oficiální náštěvy předsedy vlády ČR Mirka Topolánka v Pákistánské islámské republice a v Gruzii ve dnech 8. - 12. května 2007č.j. 845/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


14.

Informace o průběhu pracovní návštěvy předsedy vlády Italské republiky Romana Prodiho v ČR dne 14. května 2007č.j. 856/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
Přílohy: 11 

Za správnost:Ing. Zdeněk Med
 Anglická verze - PDF,DOC
EnglishVersion.pdf