Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 496

ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 00/23 Prostředky státního rozpočtu
určené na podporu bytové výstavby a bydlení


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/23 Prostředky státního rozpočtu určené na podporu bytové výstavby a bydlení obsažený v části III předloženého materiálu (dále jen "Kontrolní závěr"),

2. stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru obsažené v části IV předloženého materiálu;

II. u k l á d á ministru pro místní rozvoj

1. realizovat opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru obsažená ve stanovisku uvedeném v bodě I/2 tohoto usnesení,

2. provést revizi všech programů, případně i dalších předpisů, jimiž se Ministerstvo pro místní rozvoj při poskytování dotací obcím a dalším oprávněným subjektům má řídit a provést jejich úpravy tak, aby podmínky poskytnutí dotací byly zcela jednoznačně vymezeny,

3. provést revizi všech dosud poskytnutých dotací a v případech neopodstatněného přiznání dotací přijmout opatření k nápravě,

4. vyčíslit a stanovit další postup týkající se neoprávněně vyplacených dotací,

5. zpracovat a vládě do 31. srpna 2001 předložit návrh opatření navazujících na bod II/2 až 4 tohoto usnesení.


Provede:
ministr pro místní rozvoj