Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-03-14

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2219/12
Počet listů: 7
V Praze dne 14. března 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 14. března 2012

(11. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí a ministrů pro místní rozvoj, financí a životního prostředí o aktuální evropské problematice.2.
Návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu České republiky na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v rozpočtové kapitole Akademie věd České republiky pro rok 2012č.j. 217/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem financí přerušila s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 21. března 2012.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.3.
Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestníchč.j. 8/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 148                         


s tím, že jako příslušné k uzavření dohod o sdílení majetku nebo peněžních prostředků, které propadly nebo byly zabrány v České republice na základě uznaného rozhodnutí cizího státu nebo v cizím státu výkonem rozhodnutí českého soudu na žádost České republiky, bude v návrhu zákona navrženo Ministerstvo financí.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.4.
Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestníchč.j. 9/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 149                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.5.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisůč.j. 132/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 150                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.6.
Návrh věcného záměru volebního zákoníkuč.j. 154/11


7.
Informace k projednání návrhu věcného záměru volebního zákoníkuč.j. 196/12Vláda projednala materiály předložené ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 151                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.8.
Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jana Čechlovského, Dagmar Navrátilové, Rudolfa Chlada a Jaroslavy Wenigerové na vydání zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 605)č.j. 214/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 152                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 152  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.9.
Analýza možností odčerpávat majetek pocházející z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředkyč.j. 178/12Vláda projednala materiál předložený ministry financí, spravedlnosti a vnitra a přijala


                       usnesení č. 153                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.10.
Exportní strategie České republiky pro období let 2012 až 2020č.j. 189/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 154                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13 a proti nikdo.11.
Podpora vnitrozemské vodní dopravy v České republiceč.j. 188/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 155                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14 a proti nikdo.12.
Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technických herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům)č.j. 203/12Vláda projednala za účasti Veřejného ochránce práv materiál předložený Veřejným ochráncem práv a přijala


                       usnesení č. 156                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.13.
Závěrečná doporučení Výboru Organizace spojených národů pro práva dítěteč.j. 193/12Vláda projednala za účasti zmocněnkyně vlády pro lidská práva materiál předložený předsedou vlády a zmocněnkyní vlády pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 157                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 157  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.14.
Žádost o souhlas vlády s použitím Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 v rozpočtové kapitole Národního bezpečnostního úřaduč.j. 185/12Vláda projednala za účasti 1. náměstka ředitele Národního bezpečnostního úřadu J. Bechyně materiál předložený předsedou vlády a ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala


                       usnesení č. 158                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.15.
Návrh na řešení částečného pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotekč.j. 218/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 159                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 159  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.16.
Závěrečné vyhodnocení programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 233 330 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brněč.j. 179/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 160                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 160  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.17.
Veřejná zakázka Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnovč.j. 195/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 161                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.Pro přijetí navrženého usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři pro místní rozvoj, životního prostředí, spravedlnosti, zdravotnictví, dopravy, obrany, financí, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství a ministryně kultury.18.
Veřejná zakázka Řízení procesů optimalizace využití a správy vybraných aktiv resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a dodávka souvisejících služebč.j. 221/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem práce a sociálních věcí přerušila s tím, že bude tento materiál po projednání na poradě ekonomických ministrů projednán na jednání schůze vlády dne 4. dubna 2012.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.19.
Návrh na jmenování členů Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšinyč.j. 213/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a zmocněnkyní vlády pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 162                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.20.
Komentář ke třetímu stanovisku Poradního výboru Rady Evropy k Rámcové úmluvě na ochranu národnostních menšin ohledně plnění závazků z této úmluvy Českou republikouč.j. 204/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a zmocněnkyní vlády pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 163                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.21.
Návrh na přijetí změny Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) - Rozšíření mandátu EBRD na oblast jižního a východního Středomoříč.j. 198/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 164                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.22.
Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na Summitu o jaderné bezpečnosti v Soulu ve dnech 24. až 28. března 2012č.j. 208/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 165                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.23.
Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem obrany, na společné zasedání ministrů zahraničních věcí a obrany států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Bruselu ve dnech 18. a 19. dubna 2012č.j. 211/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 166                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.24.
Účast delegace České republiky, vedené prezidentem republiky, na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Chicagu ve dnech 20. a 21. května 2012č.j. 181/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 167                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.25.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Filipínské republice a ve Vietnamské socialistické republice ve dnech 18. až 23. března 2012č.j. 207/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 168                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.26.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Makedonské republiky Nikoly Popoského v České republice dne 29. března 2012č.j. 206/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 169                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.27.
Zpráva o pracovní návštěvě 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Italské republice ve dnech 13. a 14. února 2012č.j. 210/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 170                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.28.
Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Estonské republiky Urmase Paeta v České republice ve dnech 9. a 10. února 2012č.j. 182/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 171                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.29.
Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Maďarské republiky Jánose Martonyiho v České republice dne 21. února 2012č.j. 209/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 172                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.30.
Návrh na odvolání a jmenování mluvčího vládyč.j. 226/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 173                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.31.
Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřaduč.j. 225/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 174                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.32.
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 10. listopadu 2010 č. 803, k návrhu na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997č.j. 223/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 175                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.33.
Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V50/2012Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


usnesení č. 176/V


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.34.
Aktualizovaná informace o prodeji emisního přebytku v mezinárodním emisním obchodováním tzv. Investment Scheme (GIS) v České republice č.j. V51/2012Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


usnesení č. 177/V


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.35.
Ústní informace ministra zdravotnictví o dalším postupu v souvislosti se vznesením obvinění Policie České republiky proti hlavnímu hygienikovi České republikyVláda vzala na vědomí ústní informace ministra zdravotnictví v souvislosti se vznesením obvinění Policie České republiky proti hlavnímu hygienikovi České republiky a dále to, že výkon funkce hlavního hygienika České republiky v současné době zastává zástupkyně hlavního hygienika České republiky MUDr. Viera Šedivá.* * *


Pro informaci:


1.
Aktualizace Plánu plnění priorit jednotlivých resortů podle Programového prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010 ke dni 31. prosince 2011 (předložil předseda vlády)č.j. 205/12


2.
Informace o pokroku v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ke dni 31. ledna 2012) (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 191/12


3.
Průběžná zpráva za rok 2011 o plnění Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období let 2009 až 2013 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 184/12


4.
Poskytnutí dotací provozovatelům vnitrozemské vodní dopravy a přístavů (předložil ministr dopravy)č.j. 186/12


5.
Informace o humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do zahraničí v roce 2011 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 212/12


6.
Informace k výstavbě nového ústředí Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Bruselu za rok 2011 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 183/12


7.
Informace o průběhu a výsledcích jednání 27. shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 21. až 30. listopadu 2011 (předložil ministr dopravy)č.j. 187/12


8.
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu a rozvoje informačních systémů daňové správy podle usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158 (předložil ministr financí)č.j. 176/12


9.
Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek Celní správy v oblasti informatiky, v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr financí)č.j. 197/12


10.
Příprava nadlimitních veřejných zakázek Zajištění bázové podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny pro 2. čtvrtletí 2012 a služby pro realizaci rozšíření Centrálního systému účetních informací státu o sběr, kontroly a zpracování Pomocného analytického přehledu a Rozšíření služeb IT specialistů pro potřeby implementace Integrovaného informačního systému Státní pokladny (předložil ministr financí)č.j. 220/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman