Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. září 2001 č. 895

k návrhu věcného záměru zákona
o podpoře práce s dětmi a mládeží


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e věcný záměr zákona o podpoře práce s dětmi a mládeží;

II. u k l á d á ministru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat a vládě do 30. dubna 2002 předložit návrh zákona ve smyslu bodu I tohoto usnesení s tím, že do tohoto návrhu budou zapracovány připomínky uvedené ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády a připomínka vlády.


Provede:
ministr školství, mládeže
a tělovýchovy