Dokumenty vlády - 2001-09-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-09-12
     Záznam z jednání
     Usnesení č.889k návrhu zákona o zdravotní péči a kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zdravotní péči)
     Usnesení č.890o návrhu zákona o zdravotnických zařízeních a jejich provozování a o změně některých zákonů
     Usnesení č.891k návrhu zákona o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
     Usnesení č.892k návrhu zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zdravotnických povoláních)
     Usnesení č.893k návrhu zákona o řízení před správními úřady (správní řád)
     Usnesení č.894k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb.
     Usnesení č.895k návrhu věcného záměru zákona o podpoře práce s dětmi a mládeží
     Usnesení č.896o nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
     Usnesení č.897 + Pk senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1022)
     Usnesení č.898 + Pk senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1021)
     Usnesení č.899 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1020)
     Usnesení č.900o změně postupu přípravy návrhu zákona, zabývajícího se veřejnými výzkumnými institucemi
     Usnesení č.901k návrhu řešení zveřejňování některých zákonem předepsaných informací
     Usnesení č.902k Národní zprávě České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti
     Usnesení č.903 + Pke Zprávě o problematice extremismu na území České republiky v roce 2000
     Usnesení č.904k Plánu II. etapy Realizace státní informační politiky ve vzdělávání
     Usnesení č.905k analýze možnosti využití bioplynu a k návrhu postupu přípravy podpůrného programu na využití bioplynu v zemědělství a ve zpracovatelském průmyslu
     Usnesení č.906k návrhu na zajišťování a likvidaci starých důlních děl a jejich finanční zajištění od roku 2002
     Usnesení č.907ke Strategii financování implementace směrnice Rady 91/676/EEC o ochraně vod před znečistěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
     Usnesení č.908k Analýze a zhodnocení realizace zahraniční rozvojové pomoci České republiky za období let 1996 až 2000
     Usnesení č.909k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o mnohonárodní brigádě
     Usnesení č.910o obeslání 31. zasedání Generální konference Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
     Usnesení č.911k uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Havla v Bulharské republice dne 14. září 2001
     Usnesení č.912k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Dánském království dne 4. října 2001
     Usnesení č.913k uskutečnění státní návštěvy prezidenta Maďarské republiky pana Ference Mádla v České republice ve dnech 19. a 20. září 2001
     Usnesení č.914ke kandidátům na jmenování profesorů
     Usnesení č.915o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku Stavební úpravy, přístavba a nástavba - pavilon akutní medicíny, v areálu Okresní nemocnice Pelhřimov