Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-08-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. srpna 1994 č. 454

o obeslání Mezinárodní konference o populaci a rozvoji,
která se bude konat v Káhiře ve dnech 5. až 13. září 1994


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. s obesláním Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, která se bude konat v Káhiře ve dnech 5. až 13. září 1994 (dále jen "Konference") delegací České republiky (dále jen "delegace"),

2. s navrhovaným postupem delegace na Konferenci, jak vyplynul z diskuse vlády;

II. j m e n u j e delegaci na Konferenci v tomto složení:

vedoucí delegace: pan Jindřich V o d i č k a , ministr práce a sociálních věcí,

člen delegace: pan Jaroslav D o s t a l , náměstek ministra práce a sociálních věcí;

III. u k l á d á

1. ministru zahraničních věcí vyhotovit a vybavit delegaci potřebnými plnými mocemi,

2. vedoucímu delegace zajistit postup delegace na Konferenci podle zadání vlády,

3. ministru práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí předložit vládě informaci o průběhu a výsledcích Konference;

IV. b e r e n a v ě d o m í , že náklady spojené s vysláním delegace budou uhrazeny z rozpočtových prostředků vysílajícího resortu.

Provedou:

ministři práce a sociálních věcí, zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.