Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 432

ke vstupu strategického investora
do společnosti Zetor, a. s.


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í výsledky výběrového řízení ke vstupu strategického investora do společnosti Zetor, a. s., se sídlem Brno, Trnkova č. 111, IČ: 46346074, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, číslo vložky 743, obsažené v materiálu č. j. 464/02;

II. s o u h l a s í za podmínky kladného stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a podle zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), s prodejem

1. majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Zetor, a. s., která ke dni 28. února 2002 tvořila 97,74 % podíl na základním kapitálu v celkové jmenovité hodnotě 4 045 740,27 Kč a dále veškerých akcií, které Česká konsolidační agentura nabude v rámci povinnosti učinit nabídku převzetí podle § 183b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, společnosti HTC holding, a. s., se sídlem Dobrovičova č. 8, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, za cenu ve výši jmenovité hodnoty této majetkové účasti,

2. veškerých pohledávek České konsolidační agentury za společností Zetor, a. s., včetně pohledávky vzniklé plněním z ručitelského prohlášení vystaveného Konsolidační bankou Praha, s. p. ú. na základě usnesení vlády z 26. července 2000 č. 791, k Programu restrukturalizace pro společnost Zetor, a. s., společnosti HTC holding, a. s., se sídlem Dobrovičova č. 8, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, za cenu 310 mil. Kč sníženou o kupní cenu majetkové účasti uvedené v bodě II/1 tohoto usnesení a o kupní cenu, za kterou společnost HTC holding, a. s. nabude obchodní podíl ve společnosti Revitalizační Traktor s. r. o. s tím, že zástavní právo váznoucí na nemovitostech ve vlastnictví společnosti ZKL Brno, a. s. nebude převedeno na kupující společnost HTC holding, a. s. a z práv České konsolidační agentury bude uvolněno formou vzdání se tohoto zástavního práva;

III. u k l á d á ministru financí zabezpečit do 30. června 2002 realizaci bodu II tohoto usnesení.


Provede:

ministr financí