Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-10-17

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2279/12
Počet listů: 4
V Praze dne 17. října 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 17. října 2012

(40. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceŽádný z členů vlády nepodal vládě informaci o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona o směnárenské činnosti a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnostič.j. 720/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 761                         


s tím, že bude návrh zákona o směnárenské činnosti upraven podle připomínky guvernéra České národní banky (bude upraveno ustanovení o nabízení podmínek směny, které jsou pro klienta výhodnější než směnné kurzy uvedené v kurzovním lístku tak, aby nebyly nabízeny ve formě směnných kurzů mimo kurzovní lístek s tím, že jiné formy uvádění slevy /například procentní/ jsou možné).Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisůč.j. 911/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 762                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.4.
Návrh nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013č.j. 927/12Materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu byl stažen z programu jednání.5.
Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spořeníč.j. 918/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 763                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.6.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.č.j. 904/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 764                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.7.
Návrh poslanců Dagmar Navrátilové, Jiřího Rusnoka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 808)č.j. 1038/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 765                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 765  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.8.
Návrh poslanců Leoše Hegera, Jiřího Skalického, Michala Janka, Anny Putnové, Renáty Witoszové, Borise Šťastného, Jiřího Štětiny, Jiřího Rusnoka a Jitky Chalánkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (sněmovní tisk č. 807)č.j. 1046/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 766                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 766  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.9.
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2012č.j. 1048/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 767                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.10.
Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republikyč.j. 1050/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 768                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.11.
Programy poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., ve formě: a) úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program Podpora nákupu půdy, b) finančních prostředků určených pro snížení kupní ceny zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program Podpora nákupu půdy, c) finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program Podpora nákupu půdyč.j. 974/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 769                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.12.
Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraječ.j. 1026/12Materiál předložený ministry financí a průmyslu a obchodu byl stažen z programu jednání.13.
Informace o elektronickém způsobu hlasováníč.j. 1034/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 770                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.14.
Návrh na jmenování členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky a návrh způsobu stanovení pravidelné odměny za výkon funkce předsedy a člena předsednictva Grantové agentury České republiky a předsedy a člena předsednictva Technologické agentury České republikyč.j. 1049/12Materiál předložený předsedou vlády byl stažen z programu jednání.15.
Katalog vzorových zadávacích dokumentacíč.j. 1030/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 771                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.16.
Poskytnutí peněžních darů vybraným institucím do zahraničí v roce 2012 v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcíč.j. 1047/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 772                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.17.
Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. října 2012 v Bruseluč.j. 1036/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 773                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.18.
Návrh na jmenování do hodností generálůč.j. 1061/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 774                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.19.
Informace k plnění usnesení vlády ze dne 3. října 2012 č. 735, k realizaci „plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami“č.j. 1069/12Vláda a) vzala na vědomí ústní informace ministra zdravotnictví, týkající se aktuální informace v souvislosti se zvýšeným výskytem intoxikací metylalkoholem v České republice, b) projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 775                         


Pro přijetí návrhu usnesení hlasovalo z 13 přítomných členů vlády 13.20.
Návrh na uskutečnění mezinárodní konference Pražský rozšiřovací dialog dne 22. října 2012č.j. 1067/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 776                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.21.
Zhodnocení stavu realizace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápadč.j. 1029/12Vláda se seznámila s informacemi, uvedenými v materiálu předloženém ministrem pro místní rozvoj a s jeho doplňujícími ústními informacemi.* * *


Pro informaci:


1.
Informace podle usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158 o nadlimitní veřejné zakázce na výrobu a dodání řidičských průkazů vzoru Evropské unie (předložil ministr dopravy)č.j. 1025/12


2.
Informace o třech nadlimitních veřejných zakázkách, týkajících se jednoho projektu - Projekt kompetenčního centra Informační a komunikační technologie (předložil ministr zdravotnictví)č.j. 1041/12


3.
Informace o smlouvě č. 120100149 na dodávku nové verze aplikačního programového vybavení Finanční informační systém a o smlouvě č. 120100150 na dodávku nové verze aplikačního programového vybavení Informační systém o službě a personálu (předložil ministr obrany)č.j. 1051/12


4.
Informace o smlouvě č. 120100284 na poskytnutí technické podpory pro aplikační programové vybavení informačního systému velení a řízení pozemních sil a provedení školení (předložil ministr obrany)č.j. 1052/12


5.
Informace o smlouvě č. 122800327 Poskytování komplexní služby zabezpečení systémů LETVIS a LEDIS pro podporu zabezpečení letové činnosti (předložil ministr obrany)č.j. 1053/12


6.
Informace o smlouvě č. 120100248 na technické zhodnocení aplikačního programového vybavení Informačního systému logistiky (předložil ministr obrany)č.j. 1054/12


7.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 24. září 2012 v Bruselu (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 1037/12


8.
Ohrožení elektrizační soustavy České republiky přetoky ze Spolkové republiky Německo (předložil ministr průmyslu a obchodu)č.j. 1062/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman