Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 372

o Souhrnu zbývajících úkolů České republiky
pro vstup do Evropské unie


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e Souhrn zbývajících úkolů České republiky pro vstup do Evropské unie, obsažený v části III materiálu č. j. 422/02 a upravený podle připomínky vlády (dále jen „Souhrn“);

II. u k l á d á

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

a) důsledně a ve stanovených termínech plnit úkoly uvedené v Souhrnu a usilovat o zkrácení těch termínů, u nichž je plnění v prodlení oproti původním závazkům vyplývajícím z jednání o přistoupení České republiky k Evropské unii (tzv. screeningu či pozičních dokumentů, resp. dodatečných informací) a těch, které přesahují referenční datum vstupu do Evropské unie, t. j. 1. leden 2003,

b) zajistit do 10. května 2002 sjednocení termínů legislativních úkolů a aktualizaci údajů uvedených v databázích Informačního systému aproximace práva (ISAP),

c) předložit do 15. května 2002 místopředsedovi vlády a předsedovi Legislativní rady vlády a místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí informaci o plnění úkolů uvedených v Souhrnu a podklady pro jeho aktualizaci,

2. místopředsedovi vlády a předsedovi Legislativní rady vlády a místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí předložit vládě do 31. května 2002 souhrnnou informaci o plnění úkolů uvedených v Souhrnu a jeho aktualizaci,

3. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí průběžně sledovat plnění nelegislativních úkolů uvedených v Souhrnu a podle potřeby navrhovat ve spolupráci s příslušným členem vlády opatření k zajištění řádného plnění těchto úkolů,

4. místopředsedovi vlády a předsedovi Legislativní rady vlády

a) průběžně sledovat plnění legislativních úkolů uvedených v Souhrnu,

b) průběžně sledovat naplňování zákonných zmocnění k vydání vyhlášek zabezpečujících proces sbližování práva České republiky s právem Evropských společenství, doplnit tabulky legislativní části Souhrnu o tyto vyhlášky a v souladu s bodem II/2 tohoto usnesení předložit vládě souhrnnou informaci o plnění tohoto úkolu v rámci aktualizace Souhrnu;

III. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky, prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů a předsedovi Komise pro cenné papíry postupovat v souladu s tímto usnesením.


Provedou:

členové vlády a
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy


Na vědomí:

předseda Úřadu pro
ochranu osobních údajů