Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-03-14

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2218/12
V Praze dne 13. března 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 14. března 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012č.j. 217/12 - bod 15 schůze vlády 7.3.2012Předkládá: ministr financí


3.
Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestníchč.j. 8/12Předkládá: ministr spravedlnosti


4.
Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestníchč.j. 9/12Předkládá: ministr spravedlnosti


5.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisůč.j. 132/12Předkládá: ministr zemědělství


6.
Návrh věcného záměru volebního zákoníkuč.j. 154/11 - bod 7 schůze vlády 10.8.2011Předkládá: ministr vnitra


7.
Informace k projednání návrhu věcného záměru volebního zákoníkuč.j. 196/12Předkládá: ministr vnitra


8.
Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jana Čechlovského, Dagmar Navrátilové, Rudolfa Chlada a Jaroslavy Wenigerové na vydání zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 605)č.j. 214/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


9.
Analýza možností odčerpávat majetek pocházející z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředkyč.j. 178/12Předkládají: ministři financí, spravedlnosti a vnitra


10.
Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020č.j. 189/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


11.
Podpora vnitrozemské vodní dopravy v České republiceč.j. 188/12Předkládá: ministr dopravy


12.
Vyrozumění veřejného ochránce práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technických herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům)č.j. 203/12Předkládá: Veřejný ochránce právPřizván: P. Varvařovský, veřejný ochránce práv


13.
Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva dítěteč.j. 193/12Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská právaPřizvána: M. Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva


14.
Žádost o souhlas vlády České republiky s použitím vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 v kapitole 308 - Národní bezpečnostní úřadč.j. 185/12Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřaduPřizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu


15.
Návrh na řešení částečného pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotekč.j. 218/12Předkládá: ministr financí


16.
Závěrečné vyhodnocení programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 233 330 "Rozvoj a obnova materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně"č.j. 179/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


17.
Veřejná zakázka "Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov"č.j. 195/12Předkládá: ministr dopravy


18.
Veřejná zakázka "Řízení procesů optimalizace využití a správy vybraných aktiv resortu MPSV a dodávka souvisejících služeb"č.j. 221/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


C. K projednání bez rozpravy:

19.
Návrh na jmenování členů Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšinyč.j. 213/12Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva


20.
Komentář ke třetímu stanovisku Poradního výboru Rady Evropy k Rámcové úmluvě na ochranu národnostních menšin ohledně plnění závazků z této úmluvy Českou republikouč.j. 204/12Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva


21.
Návrh na přijetí změny Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) - Rozšíření mandátu EBRD na oblast jižního a východního Středomoříč.j. 198/12Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


22.
Účast delegace ČR vedené předsedou vlády Petrem Nečasem na Summitu o jaderné bezpečnosti v Soulu ve dnech 24.- 28. března 2012č.j. 208/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


23.
Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem obrany na společné zasedání ministrů zahraničních věcí a obrany zemí NATO v Bruselu ve dnech 18. – 19. dubna 2012č.j. 211/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


24.
Účast delegace ČR vedené prezidentem republiky na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Chicagu ve dnech 20. – 21. května 2012č.j. 181/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


25.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky na Filipínách a ve Vietnamu ve dnech 18.-23. března 2012č.j. 207/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


26.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Makedonské republiky Nikoly Popoského v České republice dne 29. března 2012č.j. 206/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


27.
Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Itálii ve dnech 13. – 14. února 2012č.j. 210/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


28.
Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Estonské republiky Urmase Paeta v České republice ve dnech 9. – 10. února 2012č.j. 182/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


29.
Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Maďarska J. Martonyiho v České republice dne 21.2. 2012č.j. 209/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Aktualizace "Plánu plnění priorit jednotlivých resortů podle Programového prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010" k 31. prosinci 2011č.j. 205/12Předkládá: předseda vlády2.
Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 31.1.2012)č.j. 191/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy3.
Průběžná zpráva za rok 2011 o plnění Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013č.j. 184/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy4.
Poskytnutí dotací provozovatelům vnitrozemské vodní dopravy a přístavůč.j. 186/12Předkládá: ministr dopravy5.
Informace o humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do zahraničí v roce 2011č.j. 212/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí6.
Informace k výstavbě nového ústředí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu za rok 2011č.j. 183/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí7.
Informace o průběhu a výsledcích jednání 27. shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 21. – 30. listopadu 2011č.j. 187/12Předkládá: ministr dopravy8.
Informace pro vládu o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu a rozvoje informačních systémů daňové správy podle usnesení č. 158 ze dne 22. února 2010č.j. 176/12Předkládá: ministr financí9.
Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek CS v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 197/12Předkládá: ministr financí10.
Příprava nadlimitních veřejných zakázek „Zajištění bázové podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny pro 2. čtvrtletí 2012 a služby pro realizaci rozšíření Centrálního systému účetních informací státu o sběr, kontroly a zpracování Pomocného analytického přehledu“ a „Rozšíření služeb IT specialistů pro potřeby implementace IISSP“č.j. 220/12Předkládá: ministr financí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf