Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 422 + P

o změně usnesení vlády z 3. ledna 2001 č. 14, k Rozboru poradních a
pracovních orgánů vlády a návrhu na jejich systémové řešení


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informaci o plnění usnesení vlády z 3. ledna 2001 č. 14, k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády a návrhu na jejich systémové řešení, obsaženou v části II (Předkládací zpráva) předloženého materiálu;

II. m ě n í usnesení vlády z 3. ledna 2001 č. 14, k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády a návrhu na jejich systémové řešení, tak, že se

1. v návětí bodu II/1 uvedeného usnesení

a) slova "místopředsedovi vlády a ministru financí" nahrazují slovy "ministru financí",

b) slova "místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády" nahrazují slovy "místopředsedovi vlády a předsedovi Legislativní rady vlády",

c) slova "do 30. září 2001" vypouštějí,

d) slovo "vnitra" vypouští,

2. bod II/1a uvedeného usnesení nahrazuje textem: "a) racionalizovat počet orgánů vlády, systémově sjednotit jejich názvy a popis a obsah jejich práce podle přílohy tohoto usnesení a podle standardizovaných statutů a jednacích řádů,",

3. bod II/1b uvedeného usnesení nahrazuje textem: "b) předat do 30. září 2001 informaci o realizaci opatření a zprávu o činnosti orgánů vlády, kterým předsedají, podle struktury, kterou obdrželi spolu se standardizovanými statuty a jednacími řády, ministru a vedoucímu Úřadu vlády,",

4. bod II/1c uvedeného usnesení vypouští,

5. bod II/2c uvedeného usnesení nahrazuje textem: "c) zpracovat a do 31. prosince 2001 předložit vládě nový rozbor stavu orgánů vlády k 30. září 2001, který bude vycházet z realizace opatření a strukturovaných zpráv o činnosti jednotlivých orgánů vlády.",

6. příloha uvedeného usnesení se nahrazuje přílohou tohoto usnesení,

7. v části Provedou uvedeného usnesení nahrazují slova:

a) "místopředseda vlády a ministr financí" slovy "ministr financí",

b) "místopředseda vlády a ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády" slovy "místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády".


Opatření k racionalizaci počtu, systémovému sjednocení názvů a popisu
obsahu práce poradních a pracovních orgánů vlády


orgán
doporučení
úkol
BRSponechat beze změnyVyhodnotit (výhody či nevýhody) personální propojení výborů Rady, případně navrhnout úpravy.
T: 30. 9. 2001
provede: předseda BRS
ČK pro UNESCOaktuálně ponechat beze změny
Delegace (neg. tým)aktuálně ponechat beze změny
VDKZpracovat zprávu o činnosti dle standardizované struktury.
provede: předseda Dislokační komise po dohodě s ministrem MF
KpNK holocaustua) aktuálně ponechat beze změnyDo zprávy o činnosti zpracovat časovou představu o trvání Komise.
T: 30. 9. 2001
provede: předseda KpNK holocaustu
K pro stát a církveaktuálně ponechat beze změny (do splnění úkolu)
Komise ČR-RFa) aktuálně ponechat beze změny
LRVponechat beze změnyRada má postavení odborného orgánu.
MK pro JVEaktuálně ponechat beze změny
MPKponechat s úpravami statutuUpravit statut ve variantách tak, aby vyhovoval standardizovanému statutu rady vlády nebo komise vlády
T: 30. 9. 2001
provede: předseda MPK po dohodě s ministrem a vedoucím ÚV ČR
MRKponechat s úpravami statutu a jednacího řáduUpravit statut ve variantách tak, aby vyhovoval standardizovanému statutu rady vlády nebo komise vlády.
T: 30. 9. 2001
provede: předseda MRK po dohodě s ministrem a vedoucím ÚV ČR
RASESa) aktuálně ponechat beze změnyNavrhnout případnou transformaci v souvislosti s reformou státní správy, s novou rolí vlády ve vztahu k regionům.
T: 30. 9. 2001
provede: předseda RASES
RLPa) aktuálně ponechat beze změnyUpřesnit působnost s přihlédnutím k existenci odboru pro lidská práva na MZV a ke vznikajícímu úřadu veřejného ochránce práv, případně navrhnout její organizační transformaci. Má-li jít o radu vlády, předložit upravený statut tak, aby vyhovoval standardizovanému statutu rady.
T: 30. 9. 2001
provede: předseda RLP
RNaktuálně ponechat v návaznosti na zákon o právech příslušníků národnostních menšinZpracovat návrh na organizační transformaci. Má-li jít o radu vlády, předložit upravený statut tak, aby vyhovoval standardizovanému statutu rady.
T: 30. 9. 2001
provede: předseda RN
RNNOaktuálně ponechat beze změny (do splnění úkolu)Do doby rozdělení prostředků z NIF v druhé etapě (konec roku 2001) ponechat Radu beze změny; v průběhu roku sledovat postavení NNO v regionech a v této souvislosti zpracovat návrh na její organizační transformaci.
T: 30. 9. 2001
provede: předseda RNNO
RSIPaktuálně ponechat beze změnyZpracovat případný Návrh na budoucí organizační transformaci.
T: 30. 9. 2001
provede: předseda RSIP
RVDMRaktuálně ponechat beze změnyFunkčnost znovu posoudit v novém Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády ČR. Zpracovat návrh na organizační transformaci.
T: 30. 9. 2001
Provede: předseda RVDMR
RVVaktuálně ponechat beze změny (změny v postavení orgánu vázány na nový zákon o výzkumu a vývoji)Zpracovat informaci o změnách postavení Rady v souvislosti s případným převodem orgánu na MŠMT.
T: 30. 9. 2001
provede: předseda RVV
RZŽPaktuálně ponechat beze změny Zpracovat úpravy statutu tak, aby vyhovoval statutu standardizovanému.
T: 30. 9. 2001
provede: předseda RZŽP po dohodě s ministrem MŽP
ÚPKaktuálně ponechat beze změny Zpracovat návrh na případnou transformaci ÚPK do podoby “krizového štábu vlády pro povodně” v gesci MŽP.
T: 30. 9. 2001
provede: předseda ÚPK
VOEZaktuálně ponechat beze změny
VVEIponechat beze změn s korekturou statutu a jednacího řáduZpracovat návrh na změnu statutu do podoby “rady vlády” (obdoba BRS).
T: 30. 9. 2001
provede: předseda VVEI
VVZPOponechat s úpravami
statutu
Upravit statut ve variantách tak ,aby vyhovoval standardizovanému statutu rady vlády nebo komise vlády.
T: 30. 9. 2001
provede: předseda VVZPO po dohodě s ministrem a vedoucím Úřadu vlády ČR


Názvy poradních a pracovních orgánů vlády a používané zkratky


Běžně používané zkratky (v případě, že se zkratka běžně neužívá, zkrácená pojmenování použitá v materiálu)
Plný název orgánu
BRSBezpečnostní rada státu
ČK pro UNESCO Česká komise pro UNESCO
Delegace (negociační tým)Delegace pro jednání o Dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii (negociační tým)
VDKVládní dislokační komise
Komise pro nápravu křivd holocaustu Smíšená pracovní komise, zabývající se problematikou zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu
Komise pro stát a církve Komise vlády ČR pro otázky vztahu státu a církví
Komise pro spolupráci ČR-RF (nová zkratka)Mezivládní komise pro obchodně ekonomickou a vědecko technickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
LRVLegislativní rada vlády
MK pro JVE Meziresortní koordinační komise pro koordinaci vnějších politicko-hospodářských vztahů v jihovýchodní Evropě
MPKMeziresortní protidrogová komise
MRKMeziresortní komise pro záležitosti romské komunity
RASESRada vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii
RLP (RpLP)Rada pro lidská práva
RNRada pro národnosti
RNNORada pro nestátní neziskové organizace
RSIP (Rada pro SIP)Rada pro státní informační politiku
RVDMR Republikový výbor pro děti, mládež a rodinu
RVV (Rada pro V a V)Rada pro výzkum a vývoj
RZŽP Rada pro zdraví a životní prostředí
ÚPKÚstřední povodňová komise
VOEZVýbor pro ochranu ekonomických zájmů
VVEIVládní výbor pro evropskou integraci
VVZPOVládní výbor pro zdravotně postižené občany