Dokumenty vlády - 2001-05-02

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-05-02
     Záznam z jednání
     Usnesení č.410k návrhu zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.411k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
     Usnesení č.412k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.413k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.414k návrhu věcného záměru zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
     Usnesení č.415 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (sněmovní tisk č. 904)
     Usnesení č.416 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu a na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 905)
     Usnesení č.417k Manuálu finančních toků ISPA (Instrument for Structural Policies for pre - Accession)
     Usnesení č.418 + Po určení kritérií pro posouzení návrhů obcí na stanovení městy vládou a o vyjádření vlády k žádostem obcí o stanovení městy
     Usnesení č.419k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
     Usnesení č.420o obeslání 54. zasedání Světového zdravotnického shromáždění
     Usnesení č.421o změně usnesení vlády z 22. května 2000 č. 506, o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných návštěv
     Usnesení č.422 + Po změně usnesení vlády z 3. ledna 2001 č. 14, k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády a návrhu na jejich systémové řešení
     Usnesení č.423o odvolání a jmenování člena a předsedy Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj
     Usnesení č.424o návrhu na jmenování do hodností generálů
     Usnesení č.425o doporučení ke spolupodpisu rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování rektora univerzity
     Usnesení č.426o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku stavby pro České dráhy, státní organizaci
     Usnesení č.427 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 914)
     Usnesení č.428k možnosti řešení ve věci investiční pobídky společnosti KONINKLIJKE PHILIPS ELETRONICS N.V.
     Usnesení č.429o změně postupu při výběru strategického partnera pro společnosti UNIPETROL, a. s. a NOVÁ HUŤ, a. s.
     Usnesení č.430 + Po odpovědi České republiky na žádost Evropského soudu pro lidská práva o předložení písemného stanoviska k přijatelnosti stížnosti č. 52207/99 Bankovič a spol., podané proti České republice a dalším státům Organizace Severoatlantické smlouvy
     Usnesení č.431 + Po změně usnesení vlády z 21. srpna 1998 č. 536, o pověření členů vlády koordinační a informační funkcí vůči některým ústředním orgánů státní správy, v jejichž čele není člen vlády
     Usnesení č.432o změně usnesení vlády z 21. března 2001 č. 271, k zabezpečení služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy (ISVS)
     Usnesení č.433k oficiální návštěvě Jeho královské Výsosti Felipa, prince asturského, v České republice ve dnech 3. až 6. května 2001
     Usnesení č.434k návrhu zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry a zástupci Veřejného ochránce práv