Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 571

ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice obsaženou v části III materiálu č. j. 690/03 (dále jen „Koncepce“);

II. u k l á d á

1. ministru kultury

a) seznámit s Koncepcí hejtmany a primátory měst Brna, Ostravy, Plzně a primátora hlavního města Prahy,

b) ve spolupráci s ostatními členy vlády a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy, řediteli krajských úřadů a ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy Koncepci realizovat,

c) zpracovat a vládě do 31. prosince 2008 předložit zprávu o plnění Koncepce zároveň s návrhy na její aktualizaci,

d) navrhnout při návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury na rok 2004 a na další léta do roku 2010 finanční prostředky na zajištění Koncepce v souladu s možnostmi státního rozpočtu,

e) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,

2. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, ředitelům krajských úřadů a řediteli Magistrátu hlavního města Prahy spolupracovat s ministrem kultury při realizaci Koncepce;

III. d o p o r u č u j e hejtmanům, primátorům statutárních měst a starostům obcí a dalším členům zastupitelských orgánů krajů a obcí, aby se seznámili s Koncepcí a využili ji při zpracování vlastních dokumentů a naplňování vlastních záměrů v péči o tradiční lidovou kulturu v jejich působnosti.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní
správy,
ředitelé krajských úřadů,
ředitel Magistrátu hlavního města Prahy


Na vědomí:

hejtmani,
primátoři statutárních měst