Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-05-09

Dodatky nejsou připojeny

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2234/12
V Praze dne 12. června 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 9. května 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

V případě, že bude pokračovat schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, bude schůze vlády zahájena 20 minut po jejím skončení.


A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových herč.j. 1349/11 - bod 2 schůze vlády 2.5.2012Předkládá: ministr financí


3.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republikyč.j. 320/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


4.
Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky v roce 2011, Vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu v roce 2011 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2012č.j. 405/12Předkládá: ministr vnitra


5.
Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2011č.j. 300/12Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnostPřizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost


6.
Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2010 – 2011č.j. 400/12Předkládá: ministr vnitra


7.
Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správyč.j. 398/12Předkládá: ministr vnitra


8.
Materiální zabezpečení činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismuč.j. 411/12 - bod 21 schůze vlády 2.5.2012Předkládá: ministr obrany


9.
Návrh smlouvy uzavírané na základě veřejné zakázky na služby „Činnost odborného experta při veřejnosprávních kontrolách u organizací, u nichž je MZe zřizovatelem nebo zakladatelem“č.j. 397/12Předkládá: ministr zemědělství


C. K projednání bez rozpravy:

10.
Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za rok 2011č.j. 399/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


11.
Mimořádná národní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnostič.j. 373/12Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost


12.
Stanovisko k instrumentům MOP přijatým na 100. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2011č.j. 410/12Předkládají: ministr práce a sociálních věcí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


13.
Návrh na sjednání Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhéč.j. 403/12Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


14.
Návrh na obeslání 101. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 30. května – 15. června 2012)č.j. 409/12Předkládají: ministr práce a sociálních věcí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


15.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny Zlatka Lagumdžiji v České republice ve dnech 14. – 16. května 2012č.j. 417/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


16.
Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Islandu v České republice ve dnech 16. – 18. května 2012č.j. 418/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


17.
Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Súdánské republiky Aliho Ahmeda Kartiho v ČR ve dnech 10. - 12. 4. 2012č.j. 416/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další obdobíč.j. 412/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí2.
Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2011č.j. 414/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí3.
Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2011 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnikč.j. 404/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu4.
Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2012č.j. 401/12Předkládá: ministr dopravy5.
Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie za rok 2011č.j. 415/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí6.
Informace o průběhu a dílčích výsledcích vyjednávání návrhů nařízení k politice soudržnosti v rámci Rady Evropské unieč.j. 406/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj7.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Aplikační SW pro AISC-2.etapa" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 408/12Předkládá: ministr vnitra8.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Technická podpora produktů ORACLE (Software Update Licence & Support)" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 420/12Předkládá: ministr vnitra

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf