Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 427 + P

k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 914)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. p ř i j í m á k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 914), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Provede:
předseda vlády

S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 914)


Vláda na jednání své schůze dne 2. května 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 914) a vyslovila s věcným obsahem uvedeného návrhu zákona s o u h l a s .

Vláda současně upozorňuje, že v předloženém návrhu zákona je nutno konkrétně vymezit pojem „vybrané průmyslové zóny" tak, aby z něj bylo zřejmé, v čem je spatřován veřejný zájem na jejich vybudování, a to například úpravou textu navrženého ustanovení § 108 odst. 4 takto:

"(4) Za vybrané průmyslové zóny podle odstavce 2 písm. a) se považují pouze ty, které jsou zařazeny ve jmenovitém seznamu uvedeném v zákoně o státní rozpočtu, na jejichž financování se podílí státní rozpočet10c), a jsou pro ně ve schválené územně plánovací dokumentaci vymezeny vhodné plochy odpovídající účelu průmyslových zón a umožňující využití pro požadovanou výrobu, s výjimkou území chráněných podle zvláštních právních předpisů 10d).". V poznámce pod čarou č. 10c a č. 10d uvést:

"10c) § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

10d) Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.".

V této souvislosti vláda upozorňuje, že tuto změnu je třeba promítnout i do ustanovení § 112 uvedeného zákona.