Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 433 + P

o poskytnutí trvale nepotřebného vojenského materiálu
Slovenské republice


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í , aby trvale nepotřebný vojenský materiál, uvedený v příloze tohoto usnesení, byl poskytnut Slovenské republice formou daru za podmínky, že Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá povolení podle § 16 odst. 1 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů;

II. u k l á d á ministru obrany zabezpečit realizaci daru v souladu s podmínkami uvedenými v části II doplňku materiálu č. j. 470/02.


Provede:

ministr obrany
Trvale nepotřebný vojenský materiál
poskytovaný formou daru
Slovenské republice

Typ letounuInventární čísloTrup číslo Původní pořizovací
cena (v Kč)
Současná
pořizovací
cena (v Kč)
Současná obecná cena
letounů podle znaleckého posudku (v Kč)
MIG - 23 UAINCH10011C88109 68 078 634,00 66 542 156,4136 000,00
MIG-23MLAINCH10011HJ 2402 75 094 950,00 72 525 461,0526 000,00
Cena letounůc e l k e m143 173 584,00139 067 617,4662 000,00