Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-08-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. srpna 1994 č. 445

k návrhu zákona o Rejstříku trestů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona o Rejstříku trestů s úpravami podle stanoviska předsedy Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á ministru spravedlnosti vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády

a) předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

b) požádat předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedu organizačního výboru, aby organizační výbor navrhl Poslanecké sněmovně výjimečně upustit od projednávání zásad zákona,

2. ministra spravedlnosti, aby odůvodnil vládní návrh zákona v orgánech Parlamentu České republiky.

Provedou:

předseda vlády,

ministr spravedlnosti

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.