Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 423

o odvolání a jmenování člena a předsedy Rady vlády
České republiky pro výzkum a vývoj


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. o d v o l á v á ke dni 2. května 2001 z funkce člena a předsedy Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj pana doc. Ing. Pavla M e r t l í k a , CSc.;

II. j m e n u j e s účinností od 3. května 2001 členem a předsedou Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj místopředsedu vlády a předsedu Legislativní rady vlády pana JUDr. Pavla R y c h e t s k é h o .


Provede:
předseda vlády